Обавештење о донетом Решењу којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам,грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 06.06.2019. године, објављује Обавештење о донетом Решењу којим се даје сагласност на Студију о процени утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта Општине Прибој Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, донело је решење 04/2.1 број 501-25/19 којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције и доградње постројења за пречишћавање воде за пиће „Михајловац“ на кат. парцелама број 3908/1, 3908/3 и 3101 КО Бања , општина Прибој.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину планираног пројекта реконструкције и доградње постројења за пречишћавање воде за пиће „Михајловац“ на кат. парцелама број 3908/1, 3908/3 и 3101 КО Бања, општина Прибој. Студија је израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат, у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у студији, које се односе на: Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.

Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.