slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 17.04.2019.godine, objavljuje obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Na zahtev nosioca projekta Golden Door doo Priboj, ul. IV Sandžačke brigade bb, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, donelo je rešenje 04/2.1 broj 501-145/18 kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat proizvodnje građevinske stolarije i elemenata od drveta na kat.parceli broj 1916/1KO Priboj, opština Priboj.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da planirani predmetni projekat, u svemu uskladi sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u studiji, a koje se odnose na poglavlja 7.8. i 9.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.

Predstavnici zainteresovanih organa, organizacija i javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i 29. stav 1.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.