slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Na osnovu člana 20.stav 5. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09), Pravilnika o postupku javnog uvida, prezentaciji i javnoj raspravi o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.69/05), Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Obaveštava

Da je nosilac projekta Opština Priboj ulica 12.Januara broj 108, podneo zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za Projekat Izgradnje kotlarnice na drvnu masu i lako lož ulje koju čine tri kotla od kojih je jedan kotao na biomasu (8MW), a dva kotla na lako lož ulje kapaciteta po 8MW na kat.parceli broj 1822/2 KO Priboj, opština Priboj.


OGLAŠAVA JAVNI UVID I SEDNICU JAVNE RASPRAVE

1.Studija o proceni uticaja se izlaže na javni uvid i traje od 05.10.2019.godine do 28.10.2019.godine.
Za vreme trajanja javnog uvida napred navedena studija će biti izložena svakog radnog dana od 8 do 14 časova u zgradi Opšinske uprave Priboj, ulica 12.januara broj 108 soba 44.
Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovani organi, organizacije i javnost mogu dostaviti primedbe i mišljenja na studiju o proceni uticaja u pisanom obliku i predati ih nadležnom organu Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove.

2.Sednica javne rasprave održaće se 28.10.2019. godine sa početkom u 12 časova u zgradi Opštinske uprave Priboj, ulica 12 Januar broj 108, sala za venčanja.
Na sednici javne rasprave učestvuju nosilac prijekta, izrađivač studije, a mogu prisustvovati sva pravna i fizička lica tj. zainteresovani organi, organizacije i javnost.

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.