slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 05.11.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim se daje saglasnost na Studiju o proceni uticaja projekta na životnu sredinu.

Na zahtev nosioca projekta Opštine Priboj Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, donelo je rešenje 04/2.1 broj 501-124/19 kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Izgradnje kotlarnice na biomasu i lako lož ulje koju čine tri kotla, od kojih je jedan kotao na biomasu (kapaciteta 8MW), a dva kotla na lako lož ulje kapaciteta po 8MW, na kat.par. br. 1822/2 KO Priboj, opština Priboj

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu planiranog projekta Izgradnje kotlarnice na biomasu i lako lož ulje koju čine tri kotla, od kojih je jedan kotao na biomasu (kapaciteta 8MW), a dva kotla na lako lož ulje kapaciteta po 8MW, na kat.par. br. 1822/2 KO Priboj, opština Priboj izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da planirani predmetni projekat, u svemu uskladi sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u studiji.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.

Predstavnici zainteresovanih organa, organizacija i javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.