slideshow04

Vesti

Javna prezentacija urbanističkog projekta MHE "Nova Varoš" na reci Poblaćnici u Priboju

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 i 52/2021) OGLAŠAVA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA MHE "NOVA VAROŠ" NA RECI POBLAĆNICI U PRIBOJU.

Javna prezentacija urbanističkog projekta MHE "Nova Varoš" na reci Poblaćnici u Priboju, na katastarskim parcelama br. 3384, 4063/1, 3592, 3593, 1457, 3386, 3387, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3548, 3549, 3550, 3551, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562/1, 3562/2, 3582/1, 3582/2, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590/1, 3590/2, 3591 i 4079 KO Sočice obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 21.10.2021. do 27.10.2021. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave Opštinskoj upravi Priboj, odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 27.10.2021. godine do 15 časova.

Javnu prezentaciju urbanističkog projekta MHE "Nova Varoš" na reci Poblaćnici u Priboju u elektronskoj formi možete pogledati ovde.