Vesti

Preliminarna rang lista podnosilaca zahteva za dodelu nagrada za talentovane studente povodom Dana opštine (školska 2021/2022. godina)

Na osnovu člana 12. Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine (“Sl. list opštine Priboj“, br. 7/18), Opštinsko veće opštine Priboj, na sednici održanoj 10.01.2022. godine, telefonskim putem, utvrđuje:  Preliminarnu rang listu

Studenti su rangirani prema broju osvojenih bodova , u skladu sa Odlukom o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine (“Sl. list opštine Priboj “, br. 7/18).
Studenti, podnosioci zahteva za dodelu nagrada za talentovane studente povodom dana opštine Priboj, koji su na Preliminarnoj rang listi rangirani od rednog broja 1. do rednog broja 18. ispunjavaju uslove propisane Odlukom o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine.

Studenti, podnosioci zahteva za dodelu nagrada za talentovane studente povodom dana opštine Priboj , pod rednim brojem 19. i rednim brojem 20. ne ispunjavaju sve uslove propisane članom 3. Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine, kojim je propisano da pravo na dodelu novčane nagrade imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžetaa Republike Srbije i koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Studenti, podnosioci zahteva za dodelu nagrada za talentovane studente povodom Dana opštine Priboj , pod rednim brojem 21, rednim brojem 22, i rednim brojem 23, ne ispunjavaju uslov propisan članom 4. stav 1. tačka 3. Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine, kojim je propisano da pravo na dodelu novčane nagrade ima student koji je u kontinuitetu upisivao godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije.

Student, podnosilac zahteva za dodelu nagrada za talentovane studente povodom Dana opštine Priboj , pod rednim brojem 24. ne ispunjava uslov propisan članom 4. stav 1. tačka 2. Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine, kojim je propisano da pravo na dodelu novčane nagrade ima student koji je tokom studiranja ostvario prosečnu ocenu najmanje 9,00.

Student, podnosilac zahteva za dodelu nagrada za talentovane studente povodom Dana opštine Priboj , pod rednim brojem 25. ne ispunjava uslov propisan članom 4. stav 1. tačka 1. Odluke o nagrađivanju talentovanih studenata povodom Dana opštine, kojim je propisano da pravo na dodelu novčane nagrade ima student koji je student najmanje III (treće) godine osnovnih akademskih studija, odnosno da je ostvario 120ESPB bodova (na osnovnim akademskim studijama) ili da je student master akademskih studija.

Svaki podnosilac zahteva ima pravo prigovora na Preliminarnu rang listu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Preliminarne rang liste na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj.

Prigovor se podnosi Opštinskom veću.

Prigovor mora biti obrazložen, odnosno uz njega mora biti dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

Opštinsko veće opštine Priboj o prigovorima na Preliminarnu rang listu odlučuje najkasnije u roku od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora, utvrđuje Konačnu rang listu i istu objavljuje na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj.

Opštinsko veće opštine Priboj prilikom utvrđivanja Konačne rang liste donosi i odluku o dodeli novčanih nagrada talentovanim studentima povodom Dana opštine.

Preliminarnu rang listu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Priboj i na oglasnoj tabli u zgradi Skupštine opštine Priboj.


Preliminarnu listu možete pogledati ovde.
Tekst Konkursa možete pogledati ovde.

talentovani studenti 2017