slideshow04

Јавни конкурс за годишње програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета Општине Прибој

Годишњи програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 2. и чланом 4. Став 1. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 2/2017):

1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
2) изградња, одржавање и опремање спортских објеката на територији општине, а посебно јавних спортских терена у стамбеним насељима или у њиховој близини и школских спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита;
3) организација спортских такмичења од посебног значаја за општину Прибој;
4) учешће спортских организација са територије општине Прибој у домаћим и европским клупским такмичењима;
5) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
6) делатност организација у области спорта са седиштем на територији општине Прибој које су од посебног значаја за општину;
7) стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста;
8) едукација, информисање и саветовање грађана, спортиста и осталих учесника у систему спорта о питањима битним за одговарајуће бављење спортским активностима и делатностима;
9) периодична тестирања, сакупљање, анализа и дистрибуција релевантних информација за адекватно задовољавање потреба грађана у области спорта на територији јединице локалне самоуправе, истраживачко-развојни пројекти и издавање спортских публикација;
10) унапређивање стручног рада учесника у систему спорта са територије јединице локалне самоуправе и подстицање запошљавања висококвалификованих спортских стручњака и врхунских спортиста;
11) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта.

Текст Јавног конкурса за годишње програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета Општине Прибој можете преузети овде.
Правилник о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта можете преузети овде.
Образце И1 и К1 можете преузети овде.