slideshow04

Јавни конкурс за посебне програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета општине за 2019. годину

Посебни програми морају бити из области општег интереса у области спорта, утврђени чланом 2. и чланом 4. Став2. Правилника о одобравању и финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", бр. 2/2017):
• Рационално и наменско коришћење спортских сала и спортских објеката у државној својини чији је корисник Општина Прибој и спортских објеката у својини општине кроз одобравање њиховог коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у спорту

КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈА – ПОДНОСИЛАЦ ПРОГРАМА ТРЕБА ДА ИСПУНИ:
Предлоге посебних програма могу поднети: 1) Спортски савез општине Прибој, у своје име и у име својих чланова; 2) струковна удружења; 3) спортске организације и 4) установе за спорт и физичку културу

Уколико организација у области спорта члан Спортског савеза Прибој не испуњава услове из члана 118. став 7. и члана 133. став 5. Закона о спорту, предлог посебног програма може поднети Спортски савез као свој програм, осим програма учешћа у спорту
Предлог програма могу поднети спортске организације које испуњавају следеће услове:
1. да су уписане у одговарајући регистар у складу сазаконом;
2. да имају седиште на територији општине Прибој;
3. да су директно одговорни за реализацију програма;
4. да су претходно обављали делатност у области спорта најмање годину дана;
5. да су са успехом реализовали претходно одобрене програме;
6. да испуњавају услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са предлогом програма у складу са Законом оспорту;
7. да располажу капацитетима за реализацијупрограма;

Текст Јавног конкурса за посебне програме у области спорта на територији општине Прибој који се финансирају из буџета општине за 2019. годину можете преузети овде.
Правилник о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта можете преузети овде.
Образац П1 можете преузети овде.