slideshow04

Конкурс за доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2020. години на територији општине Прибој

На основу члана 12. Закона о задругама ("Сл. гласник РС", бр. 112/15), члана 61. Статута општине Прибој (“Службени лист општине Прибој” бр.1/19), Одлуке о буџету општине Прибој (“Службени лист општине Прибој” бр.6/19), председник општине Прибој расписује Конкурс за доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2020. години на територији општине Прибој.

Субјекти који могу бити подносиоци пријаве на конкурс:

Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеата (Агенција за привредне регистре) у 2019. години и 2020.години( у даљем тексту: новоформиране задруге);

Циљ Конкурса
Циљ Конкурса је системско унапређење пословања задруга, као и квалитета живота у руралним срединама кроз равномернију расподелу дохотка и повећање економских могућности у склопу равномерног регионалног развоја.
Реализацијом Конкурса се унапређује задружни систем и повећава конкурентност, али се обухвата и аспект друштвених и социјалних промена у којима су задруге значајан актер.
Развој производних и прерађивачких капацитета задруга је предуслов да се оне равноправно укључе у тржиште финалних прехрамбених производа.

Цео текст конкурса можете преузети овде.