Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Прибој путем прикупљања понуда

На основу члана 2. Одлуке о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини ("Службени лист Општине Прибој", број 2/2017) и решења председника Општине Прибој 04/2 број: 46-3/2019 од 27.12.2019. године, Општина Прибој објављује ЈАВНИ ОГЛАС о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини Општине Прибој путем прикупљања понуда.

ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА: 

Предмет отуђења je непокретност у јавној својини Општине Прибој, уписанa у листу непокретности број 224 КО Бучје са обимом удела 1/1, као остало вештачки створено неплодно земљиште - земљиште у грађевинском подручју, и то:
катастарска парцела 2407/2 површине 1723 м2.
Катастарска пацела се према Просторном плану Општине Прибој и Урбанистичком пројекту, налази у грађевинском подручју, намена верски објекти - Српска православна црква.

НАЧИН ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ:
Отуђење грађевинског земљишта из јавне својине спровешће се прикупљањем писмених понуда.

ПОЧЕТНА ЦЕНА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ:
Почетни износ цене за катастарску парцелу 2407/2 КО Бучје по којој се отуђује из јавне својине, износи 240,00 динара по м2, што за укупну површину од 1723 м2 износи 413.520,00 динара.

УСЛОВИ ОГЛАСА:

Катасатрска парцела се отуђује у виђеном стању.
Лице коме се земљиште отуђује сноси трошкове пореза на пренос апсолутних права и овере уговора о отуђењу грађевинског земљишта.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица.
Основни критеријум и избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена у поступку прикупљања понуда. Цена за отуђење земљишта у понуди мора бити прецизно одређена и не може бити нижа од почетне цене у огласу. (Понуде које садрже „нудим 10,00 динара по м2 више од других понуђача" и сл. изразе сматраће се неисправним и биће одбачене). Цена се мора изразити за понуђену локацију.
Лице коме се земљиште отуђује дужно је да у року од 30 од дана доношења решења о отуђењу грађевинског земљишта, закључи са Општином Прибој уговор о отуђењу грађевинског земљишта.
Износ цене за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине плаћа се одједном у целости, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу.
Уколико лице коме се земљиште отуђује не плати цену у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу грађевинског земљишта, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене, а пре закључења уговора о отуђењу или не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, покренуће се поступак поништаја решења о отуђењу грађевинског земљишта.
Учесници у поступку прикупљања понуда јавним огласом који нису успели у поступку, имају право на повраћај депозита у року од 5 дана.
Учеснику коме се отуђи земљиште из јавне својине, гарантни износ се зарачунава у износ цене за отуђење земљишта.
Учесник коме је отуђено земљиште из јавне својине, а из било ког разлога одустане од градње на отуђеном земљишту, гарантни износ се не враћа.
Пријаве за прикупљање понуда јавним огласом за наведене катастарске парцеле примаће се најкасније до 13.03.2020. године до 12,00 часова, у просторијама Општинске управе Прибој, улица 12. јануара број 108, Прибој.
Пријава предузетника и правног лица садржи: назив односно пословно име, порески идентификациони број, матични број, седише, број телефона, потпис овлашћеног лица.
Пријава физичког лица садржи: име и презиме, јединствени матични број, грађана, број личне карте, адресу становања и број телефона.
Уз пријаву се доставља и: доказ о плаћеном гарантном износу, у висини од 20% од почетне цене; уредно овлашћење за заступање; фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, односно пријаве које не садрже све исправе и податке који су предвиђени овим огласом или су подаци дати супротно објављеним условима, неће бити узете у разматрање.
Отварању понуда дужан је да присуствује подносилац пријаве или лице које поседује уредно овлашћење за заступање (специјална и оверена пуномоћ).
Гарантни износ се уплаћује на текући рачун Буџета општине Прибој број: 840-745151843-03, модел 97, позив на број 43-083, са назнаком „ЗА ОГЛАС".
Пријаве на оглас са понудом цене подносе се у року од 30 дана од дана објављивања огласа у листу „Данас". Пријава мора да садржи изјаву о прихватању осталих услова из огласа и копију исправе о уплати депозита. Пријаве се достављају у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Прибој, ул. 12. јануара 108, 31330 Прибој, са назнаком: „Не отварати - Пријава на оглас за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине". Пријаве се могу доставити поштом или преко писарнице сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова и последњег дана истицања рока за предају пријава у времену од 07.00 до 12.00 часова.
Отварање понуда извршиће Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у присуству заинтересованих лица дана 16.03.2020. године у згради Општинске управе Прибој, у сали за венчања у 12,10 часова.
Ближа обавештења о детаљима могу се добити сваког радног дана од 9,00 – 14,00 часова лично у просторијама Општинске управе Прибој или на телефон број 033/2452-341, локал 119.