slideshow04

Јавни оглас о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Прибој путем прикупљања писмених понуда

На основу решења председника Општине Прибој 03 број: 06-9/2020 од 29.01.2020. године, објављује се Јавни оглас о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Прибој путем прикупљања писмених понуда

1. ПРЕДМЕТ ОТУЂЕЊА:
Непокретности у јавној својини Општине Прибој, и то посебни делови које се налазе на првом спрату Објекта за спорт и физичку културу – трибине (број зграде 2) у Прибоју, на катастарској парцели број 1829 КО Прибој, који се користе као ресторан и продајни простор, уписаном у ЛН 1745 КО Прибој као:
Пословни простор (број посебног дела 1), површине 152,11 м2, са обимом удела 1/1 и
Пословни простор (број посебног дела 2), површине 200,14 м2, са обимом удела 1/1.

2. НАЧИН ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ:
Отуђење непокретности из јавне својине спровешће се прикупљањем писмених понуда.

3. ПОЧЕТНА ЦЕНА ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ:
Почетни износ цене за пословни простор (број посебног дела 1), површине 152,11 м2, са обимом удела 1/1, по којој се отуђује из јавне својине, износи 121.620,51 евра.
Почетни износ цене за пословни простор (број посебног дела 2), површине 200,14 м2, са обимом удела 1/1, по којој се отуђује из јавне својине, износи 160.023,20 евра.

4. УСЛОВИ ОГЛАСА:
Непокретности се отуђују, у постојећем - "виђеном" стању, без права купца на накнадне рекламације.
За пословни простор (број посебног дела 1), површине 152,11 м2 постоји закључен уговор о закупу до 01.11.2023. године, а за пословни простор (број посебног дела 2), површине 200,14 м2 постоји закључен уговор о закупу до 14.02.2020. године.
Купопродајна цена непокретности утврђена у висини најповољније понуде уплатиће се у динарској противредности по средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.
Лице коме се непокретност отуђује сноси трошкове пореза на пренос апсолутних права и овере - потврде уговора о отуђењу непокретности.

5. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА:
Право учешћа на огласу имају сва правна лица и физичка лица, која испуњавају остале услове огласа и уплате депозит.
Учесник у поступку, дужан је да уплати депозит за учешће у поступку у износу од 2.859.667,92 динара за пословни простор (број посебног дела 1), површине 152,11 м2, са обимом удела 1/1 и 3.762.631,90 динара за пословни простор (број посебног дела 2), површине 200,14 м2, са обимом удела 1/1 на текући рачун Буџета Општине Прибој број: 840-745151843-03, модел 97, позив на број 43-083, са назнаком „ЗА ОГЛАС".
Уредна и потпуна писана понуда, поред осталог, мора да садржи све податке о подносиоцу понуде, и то:
• за физичка лица: име и презиме, матични број, адресу стана, фотокопију личне карте и мора бити потписана, а ако је лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
• за правна лица: назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју - ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор), његов потпис.
Учесник уз понуду мора да достави потврду о уплати депозита.
Учесник уз понуду мора да достави назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији.
Понуђач је дужан у понуди да наведе за који пословни простор доставља понуду.
Понуђач уз понуду, доставља изјаву о губитку права на враћање депозита и изјаву о прихватању услова продаје.
Понуда се доставља на писарницу Општинске управе Прибој, Ул. 12. Јануар број 108, Прибој, и то до 02.03.2020. године до 12,00 часова. Понуде се достављају у затвореној коверти на којој је јасно означено: „Понуда за куповину пословног простора - НЕ ОТВАРАТИ“. Пријаве се могу доставити поштом или преко писарнице сваког радног дана у времену од 07.00 до 15.00 часова и последњег дана истицања рока за предају пријава у времену од 07.00 до 12.00 часова.
Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.
Понуда у којој цена није наведена у еврима, или је дата описно неће се разматрати.
Надлежни орган неће сносити никакву одговорност нити бити дужан да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

6. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
Поступак прикупљања понуда спроводи Комисија за избор најповољнијег понуђача (у даљем тексту: Комисија).
Јавно отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана 02.03.2020. године у 12,10 часова у „сали за венчања“, зграда Општине Прибој, ул. 12. Јануара број 108.
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена у поступку прикупљања понуда.
Цена за отуђење непокретности у понуди мора бити прецизно одређена и не може бити нижа од почетне цене у огласу. (Понуде које садрже „нудим 10,00 динара по м2 више од других понуђача" и сл. изразе сматраће се неисправним и биће одбачене). Цена се мора изразити бар за једну од понуђених непокретности – пословни простор, а уколико је понуђач заинтересован за обе непокретности, цена се мора изразити посебно за сваки пословни простор.
У ситуацији када су два или више понуђача понудили исту цену, отуђилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен жребом у присуству чланова комисије и представника понуђача. Комисија ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба комисија ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у кутију, одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор.
Лице коме се непокретност отуђује дужно је да у року од 30 од дана доношења решења о отуђењу непокретности, закључи са Општином Прибој уговор о отуђењу непокретности.
Износ цене за отуђење непокретности из јавне својине плаћа се одједном у целости, у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу.
Уколико лице коме се непокретност отуђује не плати цену у року од 15 дана од дана достављања решења о отуђењу непокретности, одустане од отуђења после извршеног плаћања цене, а пре закључења уговора о отуђењу или не приступи закључењу уговора у року од 30 дана од дана достављања решења о отуђењу, покренуће се поступак поништаја решења о отуђењу непокретности, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.
Учесници у поступку прикупљања понуда јавним огласом који нису успели у поступку, имају право на повраћај депозита у року од 5 дана.
Учеснику коме се отуђи непокретност из јавне својине, уплаћени депозит се зарачунава у износ цене за отуђење непокретности.
Уз пријаву се доставља и: доказ о плаћеном депозиту; уредно овлашћење за заступање; фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, односно пријаве које не садрже све исправе и податке који су предвиђени овим огласом или су подаци дати супротно објављеним условима, неће бити узете у разматрање.
Отварању понуда може да присуствује подносилац пријаве или лице које поседује уредно овлашћење за заступање (специјална и оверена пуномоћ).
Ближа обавештења о детаљима могу се добити сваког радног дана од 9,00 – 14,00 часова лично у просторијама Општинске управе Прибој или на телефон број 033/2452-341, локал 119.