slideshow04

Оглас: „Индустријски паркови“ д.о.о. Прибој

На основу одлуке Одлуке Општинског већа општине Прибој бр: 30 од 04.03.2022 године, о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта, ради изградље, расписује се ЈАВНИ ОГЛАС o отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у својини Индустријских паркова д.о.о Прибој ради изградње, путем прикупљања понуда.

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у својини Индустријских паркова д.о.о. Прибој, прикупљањем писаних, затворених понуда, ради изградње објеката, и то:
ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
1. Катастарске парцеле 557/6 и 557/7, као једна целина, укупне површине 7.081 m2 са пратећим објектима (Складиште пропан-бутана).
2. Део катастарске парцеле 557/12 укупне површине 15.000 m2.

Катастарске парцеле као земљиште и објекти у грађевинском подручју Индустријских паркова и Слободне зоне Прибој превасходно је намењено за производне погоне индустријске производње.
Заинтересовани купци у оквиру своје конкурсне документације обавезни су да детаљно наведу које производне објекте планирају изградити на предметним парцелама, као и вредност инвестиције и број радника које планирају запослити у новоизграђеним објектима.

Грађење објекта производно индустријских функција на грађевинским парцелама утврђено је правилима градње уз услов да индекс заузетости парцеле буде 50%. Период за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења уговора.

Трошкове комуналног уређења и опремања парцела сноси будући купац. Купац преузима грађевинско земљиште у виђеном стању без обавезе продавца да изведе било какве радове на уређењу земљишта као и обавезе да изврши омеђавање или чишћење терена.

Понуђене парцеле немају директан излаз из круга Индустријских паркова, па ће будући власник бити у обавези да са Индустријским парковима закључи Уговор о праву службености, којим би се регулисало коришћење заједничких саобраћајница.
I - ПРЕДМЕТ ОГЛАСА И ПОЧЕТНА ЦЕНА
1.Отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, ради изградње,
• Полазећи од процене Пореске управе Одсек за контролу Пријепоље бр: 084-464-08-00024/2020-0000 од 05.03.2020 године и на основу Обавештења Пореске управе Одсек за контролу Пријепоље бр. 084-464-08-00030/2021-0000 од 15.09.2021. године, процењена тржишна вредност грађевинског земљишта за катастарске парцеле 557/6 и 557/7,као и катастарску парцелу 557/12, износи 1.600,00 динара по m2.
• Почетна цена за катастарске парцеле 557/6 и 557/7 укупне површине 7081m2 са пратећим објектима (Складиште пропана-бутана), износи 17.351.485,00 динара;
• Почетна цена за део катастарске парцеле 557/12 укупне површине 15.000 m2 износи 24.000.000,00 динара.
Зантересовани купци могу конкурисати за куповину само једне целине а могу конкурисати и за обе целине уз достављање података о производним погонима који ће бити изграђени на свакој целини понаособ.

Критеријум за оцењивање понуда је НАЈВИША ПОНУЂЕНА ЦЕНА.

II - ТРАЈАЊЕ ОГЛАСА
Оглас је објављен на сајту општине Прибој и у дневном листу Новости и траје 30 дана од дана објављивања.
Јавно отварање приспелих понуда извршиће се у просторијама Индустријских паркова дана 06.04.2022. године у 12 часова и 15 минута.

Сматра се да је јавно оглашавање успело ако пристигне само једна исправна понуда и понуђач прихвати почетну цену за предметну парцелу, стим ако не прихвати купопродајну цену губи право на враћање депозита.
Право учешћа на јавном огласу по позиву за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта, имају правна и физичка лица, која до почетка отварања уплате депозит у висини 10% од почетне цене сваке парцеле за коју конкуришу и испуњавају услове прописане овим огласом.
Благовременом се сматра понуда пристигла у Индустријске паркове д.о.о. Прибој до дана 06.04.2022. године до 12 часова, без обзира на начин достављања.
Понуда се доставља на адресу Индустријски паркови д.о.о. Слободна зона Рача бб, 31330 Прибој са назнаком Понуда по Јавном огласу- НЕ ОТВАРАТИ.

IV УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и фитичка лица која испуњавају остале услове Огласа, која преузму документацију и која уплате депозит.
Учеснук у поступку након упознавања са условима огласа дужан је да пре отварања понуда да уплати депозит у износу од 10% од почетне цене парцеле, на текући рачун Индустријских паркова д.о.о. број : 200-3020460101945-48 отворен код Банке Поштанска Штедионица АД Београд.

Понуда правног лица мора да садржи назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом. Уз понуду правног лица се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.
Понуда физичког лица мора да садржи име и презиме, адресу, матични број и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском иднтификационом броју.
Учесник уз понуду мора да достави потврду о уплати Депозита и изјаву да прихвата све услове из јавног огласа.

У оквиру понуде за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта понуђач мора дефинисати:
• Површину планираног објекта за изградњу,
• Врсту делатности коју планира да обавља у новоизграђеном објекту,
• Број нових радних места која ће бити отворена након привођења простора намени односно у процесу производње,
• Крајњи рок за изградњу објекта на парцели и крајњи рок отпочињања планиране производне делатности,
• Процењену вредност улагања,
• Понуђену цену за предметну целину за коју конкурише.

Учесник уз понуду мора доставити назив своје пословне банке и број жиро рачуна на који се може извршити повраћај Депозита, у случају да не буде изабран као најповољнији.
У колико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.
Непотпуне и неблаговремене понуде, неће бити узете у разматрање.
Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено јавним огласом или су подаци дати супротно објављеним условима.

V СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
Поступак прикупљања понуда спроводи Комисија за прикупљање понуда за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у својини Индустријских паркова д.о.о Прибој( удаљем тексту Комисија).
Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски.
У случају да два или више учесника понуде исту цену, Комисија задржава право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.
Након проведеног поступка прикупљања понуда, на предлог Комисије о отуђењу предметног грађевинског земљишта најповољнијем понуђачу, одлучује Општинско веће општине Прибој.

Изабрани понуђач је дужан да у року од 30 дана од доношења одлуке Општинског већа општине Прибој закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта у својини Индустријских паркова д.о.о. Прибој, а који у име Индустријских паркова д.о.о закључује директор Индустријских паркова.
Саставни део конкурсне документације је модел уговора који је купац обавезан да прихвати и потпише.
У року од 15 дана од дана закључења уговора купац је дужан да исплати купопродајну цену.
Уколико Купац не плати уговорену купопродајну цену у року од 15 дана од закључења уговора, Продавац има право да раскине уговор о отуђењу на штету Купца.

Најповољнијем понуђачу задржава се Депозит до потписивања Уговора .
Осталим учесницима у Јавном огласу Депозит се враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке Општинског већа општине Прибој.
Депозит се задржава:
1. У колико заинтересовано лице уплати депозит а не поднесе понуду;
2. Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 30 дана од дана доношења одлуке Општинског већа општине Прибој не закњучи Уговор.
3. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор а не уплати целокупну купопродајну цену у року у року од 15 дана од дана закључења Уговора.

Купац сноси све трошкове овере уговора, као и трошкове проузроковане таксама и накнадама пред надлежним државним органима.

Комисија задржава право да поништи поступак по овом Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.
Комисија неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.
Додатна обавештења и информације о овом јавном огласу могу се добити путем мејла: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. или на телефон Индустријских паркова број 033 2449249.
Контакт особа : председник комисије Иван Комарица.

ИНДУСТРИЈСКИ ПАРКОВИ Д.О.О ПРИБОЈ
ДИРЕКТОР
Миломир Лучић