Решење о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2019. години

На основу члана 9. Став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), члана 2. Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор програма од јавног интереса за доделу средстава из буџета Oпштине Прибој  и 44. Закона о локалној самоуправи(„Службени гласник РС“, бр. 129/07,47/2018), председник доноси Решење о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2019. години.

За реализацију програма од јавног интереса у 2019. години, финансијска средства додељују се следећим удружењима:

1. Друштво за церебралну и дечју парализу Прибој - 2.650.000,00
2. Удружење за помоћ МНРО - 1.400.000,00
3. Удружење РВИ и ППБ Прибој - 400.000,00
4. Удружење жена „Сачувајмо село“ Прибој - 250.000,00
5. КУД „Дабар“ Прибој - 200.000,00
6. „ПРИМУС“ - 200.000,00
7. Бошњачка омладина Прибој - 200.000,00
8. Црквено-градски хор „ Свети Кнез Лазар“ (2 пројекта) - 200.000,00
9. Опште удружење предузетника Прибој - 100.000,00
10. ЖКП „Љесковац“ Прибој - 100.000,00
11. Удружење бораца народно-ослободилачког рата општине Прибој - 100.000,00
12. Удружење РМВИ општине Прибој - 100.000,00
13. Еколошко удружење „Ожаљ“ - 100.000,00
14. Удружење пчелара Прибој - 100.000,00
15. КУД „Прибој-ФАП“ - 100.000,00
16. Удружење грађана „ГРИН 3“ Прибој - 50.000,00
17. Удружење грађана „Јастреб“ Прибој - 50.000,00
18. Удружење бубрежних болесника на дијализи општине Прибој - 50.000,00
19. МОС слепих Пријепоље- подружница Прибој - 50.000,00
20. Удружење глувих и наглувих - 50.000,00

Општина Прибој закључиће са подносиоцима програма наведеним у тачки I овог решења уговоре, којима ће уредити међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Одлуком о буџету општине Прибој за 2019. годину („Службени лист општине Прибој“, број 8/18 ) обезбеђена су средства за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација Раздео 5: Општинска управа, Програм: 1201- Развој културе и информисања, Програмска активност 0004- Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања, Функционална класификација: 840- Остале услуге заједници, Економска класификација: 481000- Дотације невладиним организацијама, Позиција у буџету за 2019:95/0, у расположивом износу од 6.500.000,00 динара.

Ово решење објавити на званичној интернет страници Општине Прибој.

Решење о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2019. години можете преузети овде.