Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Општинска управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 12.07.2019. године, објављује Обавештење о донетом Решењу којим је утврђено да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта Рефиса Балкан доо Прибој, Слободна зона, Рача, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја Пројекта Реконструкције постојеће котларнице у гасну котларницу на ТНГ постављањем два преносна резервоара запремине од по 4850l на слободном простору на кат.парцели број 557 КО Рача.

У спроведеном поступку донето је решење 04/2.1 број 501-82/19 дана 11.07.2019. године да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину.

Наведено решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима на животну средину и критеријума прописаних Уредбом о утврђивању листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 114/08).

На основу карактеристика планираног пројекта носиоцу пројекта одређује се израда студије о процени утицаја на животну средину у складу са Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 69/05).

Носилац пројекта је у обавези да у законском року поднесе захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

Представници заинтересоване јавности могу извршити увид у донето решење у просторијама општинске управе Прибој, улица 12. Јануара 108 соба 44, сваког радног дана од 10 до 14 часова и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Београд, а подноси се преко првостепеног органа.

Обавештење се објављује на основу члана 29. став 1 Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 36/09).

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.