slideshow04

Контролне листе инспекција

Инспекција за заштиту животне средине

Контрола управљања отпадом

 1. Контролна листа за документацију
 2. Контролна листа за складиштење отпада
 3. Контролна листа за третман отпада
 4. Контролна листа за утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадомтврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом
 5. Контролна листа за третман отпадних уља за добијање производа или производњу горива у енергетским или индустријским постројењима
 6. Контролна листа за отпадна уља
 7. Контролна листа за отпадну гуму
 8. Контролна листа за отпадна возила
 9. Контролна листа за оператера постројења за управљање отпадом

Заштита од нејонизујућих зрачења

 1. Коришћење извора нејонизујућих зрачења
 2. Коришћење извора нејонизујућих зрачења - нискофреквентно подручје
 3. Коришћење извора нејонизујућих зрачења - високофреквентно подручје
 4. Овлашћење - испитивање
 5. Овлашћење - систематско испитивање
 6. Услови за лабораторије

Заштита животне средине у индустријским објектима

 1. Заштита од буке у животној средини
 2. Достава података према Закону о заштити животне средине
 3. Студија о процени утицаја
 4. Заштита ваздуха
 5. Заштита ваздуха код бензинских станица
 6. Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења
 7. Поступање произвођача неопасног и инертног отпада
 8. Достава података

 

Комунална инспекција

 1. Снабдевање водом за пиће
 2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
 3. Управљање комуналним отпадом
 4. Управљање гробљима и погребне услуге
 5. Обезбеђивање јавног осветљења
 6. Управљање пијацама
 7. Одржавање улица и путева
 8. Одржавање чистоће на површинама јавне намене
 9. Одржавање јавних зелених површина
 10. Башта угоститељског објекта
 11. Држање домаћих животиња и кућних љубимаца
 12. Радно време угоститељских објеката

 

Саобраћајна инспекција

Друмски саобраћај

 1. Контролна листа из области ванлинијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају
 2. Контролна листа из области јавног превоза ствари у унутрашњем друмском саобраћају
 3. Контролна листа из области аутобуских станица
 4. Контролна листа из области линијског превоза путника у унутрашњем друмском саобраћају

Државни путеви

 1. Контрола трупа пута и путног земљишта
 2. Контрола коловозне конструкције са асфалтним слојевима
 3. Контрола коловозне конструкције од невезаних минералних материјала (макадамски коловози)
 4. Контрола опреме пута
 5. Контрола саобраћајне инсталације
 6. Преглед пута у зимским условима одржавања
 7. Контрола периодичног одржавања пута
 8. Контрола изградње саобраћајних прикључака на земљишном (путном) појасу општинских путева
 9. Контрола изградње (полагања) инсталација и постројења на земљишном (путном) и у заштитном појасу општинског пута
 10. Контрола изградње грађевинских објеката на општинском путу и у заштитном појасу општинског пута
 11. Контрола постављања рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање (натписи) на општинском путу односно поред тог пута
 12. Контрола изградње објеката у појасу контролисане изградње, укрштање општинског пута са железничком пругом и другим путем, сусeда јавног пута и осталих штетних радњи на општинском путу
 13. Контрола извођење радова и вршења других штетних радњи од стране корисника општинских путева (чл.44. ЗоЈП)
 14. Контролa ванреданог (вангабаритног) превоза
 15. Контролa активности управљача општинског пута на заштити путева

 

Грађевинска инспекција

 1. Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова
 2. За редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл.145 Закона о планирању и изградњи
 3. За редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља
 4. За редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта
 5. За редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи за цео објекат или део објекта