Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 10.04.2021. godine, objavljuje OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU KOJIM SE DAJE SAGLASNOST NA STUDIJU O PROCENI UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU.

Na zahtev nosioca projekta WOODU WORLD DOO PRIBOJ Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, donelo je rešenje 04/2.1 broj 501-24/2021 kojim je data saglasnost na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat Proizvodnja elemenata montažnih kuća ,na kat.parceli broj 557/1 KO Rača, opština Priboj.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu planiranog projektaProizvodnja elemenata montažnih kuća, na kat.parceli broj 557/1 KO Rača , opština Priboj izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje , smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da planirani predmetni projekat , u svemu uskladi sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u studiji , koje se odnose na :
1.Procena uticaja na životnu sredinu u slučaju udesa ( Poglavlje 7 iz Studije).
2.Opis mera za sprečavanje , smanjenje i otklanjanje značajnijh štetnih uticaja na životnu sredinu ( Poglavlje 8 iz Studije).
3.Monitoring životne sredine ( Poglavlje 9 iz Studije)
Mere zaštite životne sredine sastavni su deo rešenja o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.
Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.
Predstavnici zainteresovanih organa, organizacija i javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.
Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i 29. stav 1.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.