slideshow04

Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју

На основу Споразума о партнерству између Општине Прибој и Инжењерске коморе Србије од 30.12.2020. године, Општина Прибој и Инжењерска комора Србије, расписују Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју.

Полазна основа за расписивање Конкурса је дефинисање урбанистичког решења у циљу урбане обнове простора ужег центра, којим се унапређује амбијентална вредност кроз реконструкцију постојећих и изградњу нових објеката или замена постојећег градитељског фонда новим објектима, са акцентом на формирање јавних површина, поштујући принципе одрживог урбаног развоја.

Циљ конкурса је да се изабере квалитетно урбанистичко–архитектонско решење центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, које ће функционално и амбијентално унапредити простор у препознатљив део насеља кроз преобликовање и уређење јавних површина, чиме ће се повећати атрактивност центра насеља за различите групе корисника. Награђена решења служиће као основ за даљу разраду планске и техничке документације.

Конкурс је према праву на учествовање отворени, према задатку пројектни, према степену спровођења једностепени, према начину предаје анонимни.

Право учешћа на Конкурсу имају сва физичка лица са стеченим стручним знањима из области архитектуре, пејзажне архитектуре, грађевинарства и просторног планирања, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, као и правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из наведених области.

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 (шест) радова који одговарају пропозицијама Конкурса доделиће се награде и откупи и то у следећим нето износима:
1. награда: 480.000,00 динара; 2. награда: 360.000,00 динара; 3. награда: 240.000,00 динара; фонд за откуп радова износи 240.000,00 динара.

Рок за предају радова је до 07.06. (понедељак) 2021. године.

Конкурсну документацију преузети на линку http://priboj.rs/konkurs_2021.zip
Питања и одговоре преузети на линку http://priboj.rs/konkurs2021_odgovori.zip - ажурирано 12.04.2021.

 

 

ОПШТИНА ПРИБОЈ и ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

На основу Решења Општинског већа општине Прибој, 02 број 350 - 45 од 26.11.2020. године, Одлуке Управног одбора Инжењерске коморе Србије број 01-2582/1-2. од 24.12.2020. год, Споразума о партнерству између Општине Прибој и Инжењерске коморе Србије 01-2636 од 30.12.2020. године и одредби Правилника о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко–архитектонског конкурса („Службени гласник РС“, бр. 31/2015), расписује:

КОНКУРС за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју

1. Назив, адреса и интернет страница Расписивача и Спроводиоца Конкурса
Наручилац: Општина Прибој
Расписивачи конкурса: Општина Прибој и Инжењерска комора Србије
Спроводилац конкурса: Општинска управа Прибој
Адреса: 12. јануара бр. 108, 31330 Прибој
Интернет страна: www.priboj.rs, www.ingkomora.org.rs

2. Назив Конкурса
Конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју

3. Врста Конкурса
Према праву на учествовање: отворени
Према задатку: пројектни
Према степену спровођења: једностепени
Према начину предаје: анонимни

4. Циљ и предмет Конкурса
Циљ конкурса је да се изабере квалитетно урбанистичко–архитектонско решење центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, које ће функционално и амбијентално унапредити простор у препознатљив део насеља кроз преобликовање и уређење јавних површина, чиме ће се повећати атрактивност центра насеља за различите групе корисника.
Награђена решења служиће као основ за даљу разраду планске и техничке документације.

Предмет конкурса је израда урбанистичко–архитектонско решење центра новог дела града (шири контекст) са идејним решењем градског трга (ужи контекст) у Прибоју.

Ужи контекст – Плато градског трга у Прибоју се налази у зони градског центра са већ постојећим комерцијално-услужним, административним садржајима и предвиђеним садржајима културе и становања. Североисточну страну трга затвара објекат Дома културе у изградњи, северозападну затвара хотел са терасом оријентисаном према тргу. На југозападној страни су објекти становања а на југоисточној су предвиђени комерцијално-услужни објекти. Са југозападне стране трг је ограничен Немањином улицом. Са северозападне стране простор предвиђен за трг је ограничен улицом мањег интезитета која повезује Лимску и Немањину улицу. Објекти који дефинишу простор трга са североисточне стране су спратности П+12 и П+13 сто битно утиче на карактер трга.

Важан параметар који би требало да утиче на пројектовање будућег градског трга је близина реке Лим, која протиче у непосредној близини. Дом културе, који својом формом дефинише простор трга са северозападне стране, је уз само шеталиште поред реке које је заправо главни градски простор рекреације па се намеће потреба за отварањем пешачких веза са шеталистем преко платоа на коме с налази Дом културе и самим тим отварање визура према реци.

Развој трга сагледати на начин да активира све потенцијле простора, повећа степен атрактивности и трасира путеве новог оживљавања и адекватнијег коришћења простора.
Централни градски трг, својим концептом и обрадом свакако треба да буде најатрактивнији и најпрепознатљивији сегмент градског простора.

Решење треба конципирати тако да омогући да простор градског трга остане главни простор окупљања грађана али са новим просторним и наменским квалитетима. Уједно треба да представља “симбол” града односно мотив по коме ће град бити препознатљив али и да адекватно упућује посетиоце и грађане у околне градске просторе и садржаје.

Шири контекст – обухвата простор у непосредној околини трга – део центра новог Прибоја, оивичен коридорима градских саобраћајница и то деловима улица Немањина, Лимска и Вељка Влаховића.

Потребно је испитати потенцијале предметног простора ради изградње нових садржаја, реорганизације саобраћајних токова и решавања стационарног саобраћаја, дефинисати урбани мобилијар, као и изналажење решења које ће функционално и визуелно повезати центар насеља са целинама у окружењу (обала реке Лим, православни храм и сл).

5. Опис конкурсног задатка
Задатак Конкурса је израда урбанистичко-архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју, са свим елементима који се захтевају Програмом Конкурса, чије ће решење бити полазна основа за урбану обнову предметног подручја у контексту одрживог развоја, са свим елементима дефинисаним конкурсном документацијом.

Решења требају бити функционална и рационална, примерена централној зони насеља. Учесници треба да испитају могућност растерећења ужег центра насеља од моторног саобраћаја у циљу формирања вишенаменског трга и пешачке зоне којима се повећава естетска вредност и формира нови амбијент који ће представљати центар друштвених збивања и социјалних контаката.

Задатак конкурса има више нивоа: Плански ниво – има за циљ испитивање потенцијала ширег простора у смислу ширења централних и других садржаја, визуелног и функционалног повезивања са централном зоном и целинама у окружењу, односно изналажење могућности реорганизације саобраћајних токова у циљу формирања трга и пешачке зоне и решења стационарног саобраћаја.

Пројектни ниво - има за циљ урбанистичко-архитектонско решење трга, кроз преобликовање јавних површина, партерно, пејзажно и амбијентално уређење, са препознатљивим, атрактивним урбаним елементима у контексту стварања препознатљивог идентитета, које ће бити привлачне различитим групама корисника током целе године за обављање различитих активности из области: културе, уметности и забаве, којима се обезбеђује већи степен пешачких комуникација и приступ постојећим садржајима.

Плански основ за урбанистичко - архитектонски конкурс је План генералне регулације градског подручја општине („Службени лист општине Прибој“, бр. 6/2013, 2/2016 и 7/2018).

6. Услови Конкурса
Право учешћа на Конкурсу имају сва физичка лица са стеченим стручним знањима из области архитектуре, пејзажне архитектуре, грађевинарства и просторног планирања, без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине, као и правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из наведених области. Доказ о стеченом стручном звању је фотокопија дипломе високошколске установе приложена уз документацију на конкурсу.

Учесници Конкурса имају слободу да у своје тимове укључе и стручњаке из других струка у циљу унапређења конкурсног решења, као и студенте завршних година са факултета из области архитектуре, пејзажне архитектуре, грађевинарства и просторног планирања.

Учесник на Конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који расписује Конкурс.

Учесник Конкурса је анонимно физичко или правно лице или више њих, које је преузело конкурсну документацију, израдило и предало конкурсни рад.

Сваки учесник конкурса који је преузео конкурсну документацију стиче право учешћа на конкурсу.

Сваки од учесника конкурса, појединац или група, има право учешћа само са једним радом.

Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције конкурса.

Аутори награђених радова су у обавези да након објаве резултата, своје радове доставе у .dwg формату.

7. Обавезни услови за учешће на Конкурсу
Конкурсни рад мора бити достављен на време и на начин утврђен расписом конкурса.

Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и садржати све делове одређене конкурсном документацијом.

8. Састав жирија и известиоци
Жири конкурса је у следећем саставу:

Председник жирија:
др Драгана Васиљевић Томић, дипл. инж. арх., ванредни професор на Архитектонском факултету Универзитета у Београду,

Заменик председника:
др Божидар Манић, дипл. инж. арх., извршни директор Института за архитектуру и урбанизам Србије - Београд

Чланови жирија:
Марица Мијајловић, дипл.инж. арх, Председница Инжењерске коморе Србије - Београд
мр Ђорђе Милић, дипл. п. планер, помоћник министра за грађевинарство, саобраћај и инфрструктуру, заменик председника УО Инжењерске коморе Србије - Београд
др Невена Васиљевић, дипл. инж. пејз. арх., ванредни професор на Шумарском факултету Универзитета у Београду,
Екрем Хоџић, дипл. инж. арх., општински урбаниста – Општинска управа Прибој

Заменици:
Дејан Филиповић, дипл.инж. арх, ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој
Ружа Пенезић, дипл. инж. арх, ЈП Ужице Развој, члан Комисије за планове Општине Прибој

Известиоци:
Вељко Бојовић, дипл. п. планер. ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој Прибој
Татјана Симоновић, дипл.инж.арх, ЈП Градац Чачак, Заменик председника матичне секције архитеката у ИКС

Секретаријат конкурса:
Елвис Мујовић, дипл. инж. грађ., руководилац одељења за Урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско –правне послове, Општинска управа Прибој
Марко Јањушевић, мастер проф.технике и информатике, Општинска управа Прибој

9. Обавезе Наручиоца према одлуци Жирија
Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донесену у складу са Правилником и засновану на професионалним и етичким начелима рада.

10. Садржај конкурсне документације
Конкурсна документација садржи:
Распис Конкурса,
Програм Конкурса у дигиталном формату,
Прилог 1, Прилог 2 и Прилог 3,
Геодетске подлоге локације и непосредног окружења у дигиталном формату,
Фотодокументација у дигиталном формату.

Програм конкурса обухвата: повод и циљ за израду конкурса, опис локације, конкурсни задатак, извод из расположиве планске и друге документације и фотодокументацију.

11. Место и начин преузимања конкурсне документације
Увид и преузимање конкурсне документације, врши се на интернет страници Расписивача: www.priboj.rs, www.ingkomora.org.rs, или личним преузимањем на адреси Општина Прибој, 12. јануара бр. 108, 31330 Прибој, у периоду од 05.03.2021. године, сваког радног дана од 08:00 до 14:00 часова.

12. Конкурсни рокови
Почетак конкурсног рока / датум оглашавања: 05.03. (петак) 2021. године

Рок за постављање питања и обилазак локације је до: 09.04. (петак) 2021. године
Питања се могу постављати на e-mail адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Рок за одговоре на питања је 23.04. (петак) 2021. године
Одговори Жирија на постављена питања ће бити објављени на интернет страници Наручиоца, у року од седам дана од истека рока за постављање питања и исти ће бити доступни до истека рока за предају радова;

Рок за предају радова је до 07.06. (понедељак) 2021. године
Радови се морају предати до 14:00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом).

Отварање конкурсних радова и почетак рада известиоца: 09.06. (среда) 2021. год.

Почетак рада жирија је: 17.06. (четвртак) 2021. године

Објављивање резултата конкурса и извештај рада Жирија је 25.06. (петак) 2021. године Резултати конкурса ће бити објављени на интернет страницама Расписивача www.priboj.rs, www.ingkomora.org.rs

Постконкурсне активности ће трајати до 07.08.2021. године
O термину за подизање ненаграђених радова учесници ће бити обавештени на интернет страници Наручиоца

Изложба конкурсних радова и јавна дискусија о резултатима Конкурса биће организована најкасније 45 дана од дана објављивања резултата конкурса.

13. Садржај конкурсног рада
Конкурсни рад је скуп графичких, текстуалних, нумеричких и других прилога које учесник конкурса предаје на вредновање и избор Жирију.

Учесник може да преда само један конкурсни рад. Конкурсни рад садржи једно решење и варијанте решења нису дозвољене. Конкурсни рад састоји се од следећих прилога у аналогном и дигиталном облику, приказаних у техници по избору учесника:

Текстуални део (аналогни и дигитални облик)
I. Опис и образложење предложеног решења,
II. Оквирне процене потребног улагања
III. Умањени графички прилози на А3 формату,
IV. Попуњени прилози (дати у конкурсној документацији).

Графички прилози (аналогни и дигитални облик)
1.Предлог просторно-планског решења организације простора (шири контекст), са предлогом реорганизације саобраћајних токова у циљу формирања трга и пешачке зоне, решења стационарног саобраћаја (Р-1:1000);
2.Предлог урбанистичко–архитектонског решења са приказом диспозиције јавних површина (улични коридори, трг и/или пешачка зона, пешачке комуникације, парк итд.), елементима нивелације и регулације, профилације уличних коридора и обликовања отворених простора (Р-1:1000);
3.Предлог партерног уређења за вишенаменско коришћење јавних површина, дизајн и материјализацију, урбани мобилијар, декоративне урбане елементе и декоративну расвету, потребним пресецима (најмање два) и изгледима (најмање четри) у размери 1:500 и детаљима у размери по избору;
4.Предлог пејзажног уређења, врсте декоративног зеленила и садног материјала на јавним зеленим површинама (Р-1:500);
5.Идејно решење партерног и хортикултурног уређења трга (Р-1:100);
6.Тродимензионална представа предложеног решења у целини, компјутерска презентација тродимензионалних приказа;
7.Остали прилози по избору аутора.

Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији (аналогни облик)
Прилог 1 – Чек листа,
Прилог 2 – Изјава,
Прилог 3 – Подаци за повраћај рада.

Плакати за изложбу
Графички прилог на формату Б1, димензија 100x70 цм, учесници су слободни да по свом избору одаберу прилоге који најбоље представљају њихово решење.

Учесник може ради боље презентације на изложби доставити максимално 2 плаката.

Каталог
За потребе штампе каталога радова и објављивања радова на интернет страници Наручиоца, све прилоге, текстуалне и графичке, обавезно доставити у електронској форми у pdf формату, у резолуцији од 200 dpi, на CD-у или flesh меморији.

Сви наведени елементи, текстуални и графички прилози наведеног садржаја, као и попуњени обрасци дати конкурсном документацијом, представљају обавезне делове конкурсног рада. Радови који не садрже горе наведене и захтеване елементе и прилоге неће бити разматрани.

14. Начин техничко - обликоване обраде конкурсног рада
Текстуални део
Опис и образложење предложеног решења на А4 формату, доставити у 6 примерака;
Оквирне процене потребног улагања на А4 формату, доставити у 6 примерака;
Умањени графички прилози на А3 формату, доставити у 6 примерака;
Попуњене изјаве (дате у конкурсној документацији), достављају се у једном примерку;

Текстуални део мора бити означен шифром у горњем десном углу насловне стране и нумерисан у доњем десном углу.

Графички део
Графички прилози конкурсног рада треба да буду технички обрађени, презентовани на материјалу који је погодан за излагање и рад жирија.
Графички прилози се достављају на формату Б1, 100 x 70 cm у једном примерку.
Плакати за изложбу на формату Б1, 100 x 70 cm у по једном примерку (максимално два плаката за потребе изложбе).

Сви графички прилози морају бити означени шифром у горњем десном углу, и нумерисани у доњем десном углу.

Прилози (обрасци) дати у конкурсној документацији
Прилози 1, 2 и 3, дати конкурсном документацијом, се достављају у једном примерку на начин описан Расписом Kонкурса.

Сви прилози, графички и текстуални, се предају у затвореном, непрозирном пакету у коме мора бити:
1.списак свих прилога (Прилог 1 – чек листа) и
2.две затворене коверте („Аутор“ и „Контакт“).

На спољашњој страни пакет се означава само истом шифром и напред наведеном назнаком:
Општинска управа Прибој, ул. 12.јануара 108, 31330 Прибој
„Конкурс за израду урбанистичко - архитектонског решења центра новог дела града са идејним решењем градског трга у Прибоју „ – „Не отварати“

Kоверте сe означавају шифром у горњем десном углу.

Коверта са назнаком "Аутор" треба да садржи шифром означену и потписану Изјаву учесника о прихватању услова Конкурса и начина расподеле награда, као и имена, адресе (поштанска и e-mail) и контакт телефон аутора конкурсног рада и сарадника укључених у израду конкурсног рада; ауторски тим (коаутори) или правна лица која учествују у својству учесника обавезно наводе лице овлашћено за заступање, (ПРИЛОГ 2 - изјава);

Коверта са назнаком "Контакт", треба да садржи податке о поштанској адреси на коју се, након Конкурса, доставља конкурсни рад. (ПРИЛОГ 3 – подаци за повраћај рада).

15. Начин и рок за предају конкурсног рада
Крајњи рок за предају радова је 07.06. (понедељак) 2021. године године до 14:00 часова, без обзира на начин предаје, непосредно или поштом.

Непосредно: На писарници Општинске управе Прибој, ул. 12. јануара 108, 31330 Прибој

Поштом на адресу: Општинска управа Прибој, ул. 12. јануара 108, 31330 Прибој

16. Критеријуми за оцењивање конкурсног рада
Разлози за елиминацију:
Уколико учесник конкурса не преда рад у предвиђеном року и на предвиђени начин
Уколико учесник конкурса не достави све неопходне прилоге предвиђене конкурсном документацијом и
Уколико учесник конкурса не испоштује клаузулу анонимности

Конкурсни радови који нису елиминисани, поред поштовања услова из конкурсног програма, Жири ће вредновати на основу следећих општих критеријума:
1 Одговор на тему конкурса – унапређење урбаног идентитета и начина употребе простора у односу на потребе локалне заједнице 25 бодова
2 Просторни концепт решења – планирана намена и садржај у простору, унапређење саобраћајних комуникација и однос ка постојећем окружењу 25 бодова
3 Функционалност предложеног решења, урбанистичко-архитектонско обликовање и естетика амбијенталних целина 20 бодова
4 Одрживост коришћења простора – приступачност, безбедност, лакоћа одржавања, 15 бодова
5 Економичност и спроводљивост предложеног решења 15 бодова


17. Износ накнаде за радове
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 (шест) радова који одговарају пропозицијама Конкурса доделиће се награде и откупи и то у следећим нето износима:
1. награда: 480.000,00 динара
2. награда: 360.000,00 динара
3. награда: 240.000,00 динара
Фонд за откуп радова износи 240.000,00 динара

Жири ће расподелу награда извршити у свему према одредбама Правилника и засновану на професионалним и етичким начелима рада, са могућношћу и другачије расподеле награда у оквиру предвиђеног наградног фонда. Жири има право да по вредновању резултата, а уз сагласност Расписивача, изврши другачију расподелу укупног фонда предвиђеног за награде и откупе.

Наручилац се обавезује да ће исплату за награђене радове извршити у року од 45 дана од дана потврђивања Одлуке жирија од стране Наручиоца, односно 45 дана од дана пријема и овере фактуре код Наручиоца.

18. Међусобни односи након конкурса
Награђени и откупљени радови постају власништво Расписивача, који исте може користити у целости или у деловима.

Аутори награђених и откупљених радова могу да буду укључени у даљу разраду пројекта по потреби и позиву.

19. Правне и финансијске последице везане за врсту и висину награда, откупа и обештећења
Предајом конкурсног рада аутори (ауторски тим) усваја конкурсне пропозиције у целости и уступа пренос свих имовинских права аутора Расписивачима уколико је предметни рад награђен или откупљен.

Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке документације.

Наручилац и Расписивачи имају право да користи све пристигле радове, да их публикују и промовишу резултате конкурса.

Награђени радови користиће се у целости или његовим деловима, представљаће саставни део планске и техничке документације, односно биће коришћени као идејни концепт и пројектни задатак у поступку спровођења јавне набавке за израду планске документације и као архитектонско-урбанистички оквир по којем ће се поступати приликом партерног уређења предметне локације.

Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Наручилац може консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултанске услуге у потребној мери. Сваку евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором.

20. Услови заштите ауторских права
Аутор је дужан да поштује услове расписа и општих конкурсних услова у погледу реализације рада након завршетка Конкурса.

Ауторска права се штите у складу са прописима Републике Србије.

Аутори задржавају право на публиковање својих радова.

 

21. Садржај изјаве учесника
Учесник Конкурса уз предају рада доставља изјаву у складу са одредбама Правилника која обухвата следеће:
Име и презиме (аутора/чланова ауторског тима; сарадника), адреса из личне карте и број личне карте
Потписе аутора/чланова ауторског тима и сарадника
Изјава о прихватању услова конкурса и начину расподеле награда
Изјава о преносу свих имовинских права аутора
Изјава сагласности о евентуалној даљој разради конкурсног рада уколико је награђен или откупљен
Изјава правног лица, уколико се исто појављује у својству учесника, о именовању лица које испуњава стручне и друге услове према распису конкурса, односно испуњава услове учешћа на конкурс
Начин расподеле евентуалне новчане награде дате у процентима са подацима за уплату за наведена лица (ауторе и сараднике)
Изјава о сагласности да се на изложби радова и у каталогу објави име(на) аутора у случају да није међу награђеним и откупљеним конкурсним радовима

22. Језик конкурса
Расписивач расписује и спроводи Конкурс на српском језику.