slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 27.02.2019. године, објављује oбавештава да је носилац пројекта Општина Прибој  улица 12.Јануара број 108 ,поднела  захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат реконструкције и доградње Постројења за пречишћавање воде за пиће „Михајловац“ на кат.парцели број 3908/01,3908/3 и 3101 КО Бања, општина Прибој.

ОГЛАШАВА ЈАВНИ УВИД И СЕДНИЦУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

1. Студија о процени утицаја се излаже на јавни увид и траје од 28.03.2019. године до 18.04.2019. године.
За време трајања јавног увида напред наведена студија ће бити изложена сваког радног дана од 8 до 14 часова у згради Опшинске управе Прибој, улица 12.јануара број 108 соба 44.
За време трајања јавног увида заинтересовани органи , организације и јавност могу доставити примедбе и мишљења на студију о процени утицаја у писаном облику и предати их надлежном органу Одељења за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове.

2.Седница јавне расправе одржаће се 19.04.2019.године са почетком у 12 часова у згради Општине Прибој, улица 12 Јануар број 108, сала за венчања.
На седници јавне расправе учествују носилац пријекта ,израђивач студије, а могу присуствовати сва правна и физичка лица тј.заинтересовани органи,организације и јавност.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.