slideshow04

Локални антикорупцијски план

Акциони план за преговарање Србије о чланству у Европској унији за Поглавље број 23, усвојен на седници Владе Србије 27. априла 2016. године, предвиђа јачање превентивних антикорупцијских механизама на нивоу локалне самоуправе, која је у препоруци из Извештаја о скринингу идентификована као једна од области посебно осетљивих на корупцију. Овим документом је предвиђено да градови и општине усвоје и примене локалне акционе планове за борбу против корупције, односно локалне антикорупцијске планове.

Општи циљ ЛАП је транспарентан рад органа локалне самоуправе, јавних предузећа, установа и служби чији је основач општина, као и транспарентно креирање и трошење буџета и адекватан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске изазове, што се постиже применом адекватних механизама за праћење његовог спровођења, на који начин локална самоуправа јача своју отпорност на настанак корупције, на неправилности и злоупотребе јавних ресурса, односно јача своје капацитете за заштиту, заступање и остваривање јавног интереса локалне заједнице. ЛАП је израђен по моделу који је сачинила Агенција за борбу против корупције, уз подршку и у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина - Савезом градова и општина (СКГО).

Локални антикорупцијски план за општину Прибој (Сл. лист број 6/18) донет за период од 2018. године до 2023. године можете погледати овде.

Одлуке

Одлука о образовању Локалног антикорупцијског тима за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП-а) општине Прибој 2018-2023. године

Решења

Решење о образовању Комисије за избор чланова Локалног антикорупцијског тела општине Прибој

Конкурси

Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој
Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој II
Ранг листа кандидата за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој 2018 -2023. године

 

Годишњи извештај о примени ЛАП-а је централни и најважнији извештај о примени ЛАП- а. Годишњи извештај узима у обзир  периодични извештај и одговоре одговорних субјеката на питања која је Тим имао, као и податке добијене из  алтернативних извора информација.

ГОДИШЊE ИЗВЕШТАЈE ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ТИМА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ О СПРОВОЂЕЊУ АКТИВНОСТИ И МЕРА ИЗ ЛАП-А
2019. ГОДИНA
2020. ГОДИНA
2021. ГОДИНA


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ТИМА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
2019. ГОДИНA
2020. ГОДИНA
2021. ГОДИНA