slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 17.04.2019.године, објављује обавештење о донетом решењу којим се даје сагласност на студију о процени утицаја пројекта на животну средину.

На захтев носиоца пројекта Golden Door doo Прибој, ул. IV Санџачке бригаде бб, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, донело је решење 04/2.1 број 501-145/18 којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат производње грађевинске столарије и елемената од дрвета на кат.парцели број 1916/1КО Прибој, општина Прибој.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат, у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у студији, а које се односе на поглавља 7.8. и 9.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.

Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.