slideshow04

Обавештење: Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско правне послове

Општинска  управа Прибој, Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове дана 10.04.2021. године, објављује ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.

На захтев носиоца пројекта WOODU WORLD DOO PRIBOJ Одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално стамбене и имовинско правне послове Општинске управе Прибој, донело је решење 04/2.1 број 501-24/2021 којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Производња елемената монтажних кућа ,на кат.парцели број 557/1 КО Рача, општина Прибој.

У спроведеном поступку процене утицаја на животну средину утврђено је да је Студија о процени утицаја на животну средину планираног пројектаПроизводња елемената монтажних кућа, на кат.парцели број 557/1 КО Рача , општина Прибој израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09) и да садржи дефинисане одговарајуће мере за спречавање , смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину.

Решењем о давању сагласности утврђена је обавеза носиоца пројекта да планирани предметни пројекат , у свему усклади са условима и мерама заштите животне средине утврђеним у студији , које се односе на :
1.Процена утицаја на животну средину у случају удеса ( Поглавље 7 из Студије).
2.Опис мера за спречавање , смањење и отклањање значајнијх штетних утицаја на животну средину ( Поглавље 8 из Студије).
3.Мониторинг животне средине ( Поглавље 9 из Студије)
Мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину.
Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину коначно је у управном поступку.
Представници заинтересованих органа, организација и јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.
Обавештење се објављује на основу члана 25. и 29. став 1.Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ број 135/04 и 36/09).

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА

Обавештење можете погледати овде.