slideshow04

Прелиминарна ранг листа подносилаца захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом Дана општине (школска 2020/2021. година)

На основу члана 12. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине (“Сл. лист општине Прибој “, бр. 7/18), Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 05.01.2021. године, телефонским путем, утврђује:  Прелиминарну ранг листу

Студенти, подносиоци захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој, који су на Прелиминарној ранг листи рангирани од редног броја 1. до редног броја 17. испуњавају услове прописане Одлуком о награђивању талентованих студената поводом Дана општине.

Студенти, подносиоци захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 18. и 19. не испуњавају услове прописане чланом 4. став 1. тачка 3. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, којима је прописано да право на доделу новчане награде има студент који је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 20. не испуњава услове прописане чланом 9. став 1. тачка 3. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, којима је прописано да се уз пријаву , као доказ о испуњенисти услова, подноси уверење факултета о свим положеним испитима и оствареној просечној оцени током студирања, с тим да су положени сви испити из претходне године студија мора бити исказана као 60ЕСПБ бодова.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 21. не испуњава услове прописане чланом 3 Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, којима је прописано да право на доделу новчане награде имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог или другог степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.

Студент, подносилац захтева за доделу награда за талентоване студенте поводом дана општине Прибој , под редним бројем 22. не испуњава услове прописане чланом 4. став 1. тачка 1. тачка 2. и тачка 3. Одлуке о награђивању талентованих студената поводом Дана општине, којима је прописано да право на доделу новчане награде има студент који је студент најмање III (треће) године основних академских студија, који је током студирања остварио просечну оцену најмање 9,00 и који је у континуитету уписивао године студирања на терет буџета Републике Србије.

Сваки подносилац захтева има право приговора на Прелиминарну ранг листу у року од 8 (осам) дана од дана објављивања Прелиминарне ранг листе на званичној интернет страници општине Прибој.

Приговор се подноси Општинском већу.

Приговор мора бити образложен, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа документација.

Општинско веће општине Прибој о приговорима на Прелиминарну ранг листу одлучује најкасније у року од 10 дана од дана истека рока за подношење приговора, утврђује Коначну ранг листу и исту објављује на званичној интернет страници општине Прибој.

Општинско веће општине Прибој приликом утврђивања Коначне ранг листе доноси и одлуку о додели новчаних награда талентованим студентима поводом Дана општине.


Прелиминарну листу можете погледати овде.
Текст Конкурса можете погледати овде.

talentovani studenti 2017