slideshow04

Одлука о избору програма за финансирање пројеката Удружења грађана и невладиних организација из буџета Општине Прибој за 2023. годину

На основу члана 9. став 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), члана 18. Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој", број 1/21)  и члана 44. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), председник доноси РЕШЕЊЕ о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2023. години

За реализацију програма од јавног интереса у 2023.години, финансијска средства додељују се следећим удружењима:
1. Друштво за церебралну и дечју парализу Прибој - Достојан живот - 1.400.000,00 - 135 бодова
2. Удружење за помоћ МНРО Прибој - Оспособљавање деце ометене у развоју за нормалан рад и развој у средини у којој живе - 1.000.000,00 - 133 бодова
3. Центар за хуманитарни рад „Хајрат“- канцеларија у Прибоју - Обезбеђивање средстава за рад Вакуфске кухиње Прибој - 300.000,00 - 115 бодова
4. Хуманитарна организација „Стара Рашка“- испостава у Прибоју - Хуманитарна и друштвено-социјална помоћ Прибоју - 300.000,00 - 105 бодова
5. Подржимо, одрживо село - Подржимо Прибој – одржимо село - 300.000,00 - 105 бодова
6. Удружење пчелара Прибој - Подршка развоју пчеларства у Прибоју – набавка матица - 200.000,00 - 100 бодова
7. Сачувајмо село - Задовољне жене гарантују одрживост села и њених становника - 200.000,00 - 100 бодова
8. Млади Бошњаци Прибоја - Играјмо заједно - 200.000,00 - 100 бодова
9. Удружење грађана „Стари Прибој“ - Староприбојци за Прибојце - 200.000,00 - 98 бодова
10. Удружење жена „Прибој“ - Жене на раду традиција у срцу - 100.000,00 - 95 бодова
11. Удружење грађана „Рејан“ - Издавање публикације о Хасан – агиној џамији - 100.000,00 - 95 бодова
12. Друштво гуслара Прибој - Традиционално певање уз гусле - 100.000,00 - 95 бодова
13. УГ Јастреб - Сви на Лим – Сви за Лим - 100.000,00 - 95 бодова
14. Грин 3 - Еко час за све нас - 100.000,00 - 90 бодова
15. Еколошко удружење „Ожаљ“ - Школа природе „Чардак ни на небу ни на земљи“ - 100.000,00 - 89 бодова
16. Женски глас Прибоја - Жене у заједници - 100.000,00 - 85 бодова
17. Савез слепих - Рукама до светлости - 100.000,00 - 85 бодова
18. Храст Прибој - Унапређење видљивости проблема особа са инвалидитетом у општини Прибој – Продукција представе „Прво па мушко“ - 100.000,00 - 79 бодова

Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који реализују удружења („Службени гласник РС”, бр. 16/18 ) – у даљем тексту: Уредба и Одлуком о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења на територији општине Прибој (''Службени лист општине Прибој“, број 1/21) – у даљем тексту : Одлука, прописани су , између осталог, критеријуми, услови и поступак доделе средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, а која су од јавног интереса. На основу јавног конкурса који расписује надлежни орган. чланом 18. Одлуке прописано је да о избору програма одлучује председник општине на предлог комисије.

Наведеном Уредбом је прописано, између осталог, да Листу вредновања и рангирања пријављених програма, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврђује конкурсна комисија коју образује руководилац надлежног органа ( члан 9. став 1 ); да учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања ( члан 9. став 4 ); да одлуку о избору програма којима се из буџета Републике Србије додељују средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма надлежни орган доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора ( члан 9. став 6 ).

На основу овлашћења из Уредбе и Одлуке, расписан је Јавни конкурс за финансирање пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Прибој са територије општине Прибој у 2023. години, 03 број: 111-8 од 12.04.2023. године.

Конкурс је објављен на званичној интернет страници општине Прибој.

Председник општине образовао је Конкурсну комисију, решењем 03 број: 111-8-2 од 12.04.2023. године.

Конкурсна комисија размотрила је пријављене програме према критеријумима и мерилима које утврђују наведене Уредба и Одлука, односно Јавни конкурс, и водећи рачуна да предложени програми доприносе успешном остваривању и спровођењу стратешких планова и циљева Општине Прибој, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених програма дана 16.06.2023.године, на коју није било поднешених приговора.

Од укупно пријављених 19 програма, за доделу средстава изабрано је 18.
Програми следећих удружења нису изабрани за доделу средстава:
1. ЗЗ „Полимље продукт“

Решење о избору програма од јавног интереса које реализују удружења у 2023. години можете преузети овде.
Цео текст конкурса можете преузети овде.