slideshow04

Јавна презентација урбанистичког пројектаза урбанистичко-архитектонску разраду локације кроз утврђивање урбанистичких параметара и капацитета инфраструктуре за изградњу стамбено-пословног објекта

Општинска управа Прибој, одељење за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - УС, 50/2013 УС, 98/2013 УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) ОГЛАШАВА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације кроз утврђивање урбанистичких параметара и капацитета инфраструктуре за изградњу стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+2+Пк.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације кроз утврђивање урбанистичких параметара и капацитета инфраструктуре за изградњу стамбено-пословног објекта спратности По+Пр+2+Пк у Прибоју у Ул. 29. октобар на катастарској парцели бр. 950/6 КО Бања обавиће се у згради Општинске управе Прибој у Улици 12. јануара бр. 108 (монтажна зграда) од 11. 9. 2023. до 18. 9. 2023. године, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова.

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у урбанистички пројекат као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Општинској управи Прибој, одељењу за урбанизам, грађевинарство, комунално-стамбене и имовинско-правне послове, преко писарнице, најкасније до 18.9.2023. године до 15.00 часова.