slideshow04

КЛЕР: Додела бесповратних средстава за мала и средња предузећа и предузетнике Фонда за развој општине Прибој

Фонд за развој општине Прибој, расписује Конкурс за доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава за инвестиције и набавке основних средстава, развоја предузетништва вишег нивоа, запошљавања и самозапошљавања.

Основни циљ овог конкурса јесте подршка подстицању и повећању ефикасности производних, услужних и осталих делатности, унапређењу степена конкурентности, повећање обима промета на домаћем и међународном тржишту, као и развоју нетехнолошких и технолошких иновација, побољшању нивоа техничке опремљености, а све у циљу новог запошљавања и самозапошљавања. Укупан износ планираних средстава за расподелу износи 4.000.000,00 динара.

Средства ће се додељивати за набавку опреме, уређаја и постројења, софтвера од значаја за унапређење пословне делатности привредног субјекта, стицање и усавршавање знања запослених, за припрему предузећа или предузетништва за повећање енергетске ефикасности и ради већег нивоа запошљавања и самозапошљавања.

Основ за финансирање може представљати свака набавка или инвестиција реализована у 2014. години чија је исплата на основу фактуре комоплетно извршена или је набавка у току, што се доказује предрачуном или изводом текућег рачуна. Управни одбор Фонда ће вршити доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава у најмањем износу од 160.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а, који ће бити непосредно усмерен на рачун корисника по новопримљеном раднику.

Докумета која се подносе уз захтев за доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава:
- Попуњена пријава
- Финанијски извештај за претходну годину,
- Решење о регистрацији из АПР,
- Потврда о измирењу пореских обавеза,
- Бизнис план по методологији Фонда са детаљним описом пројекта,
- Предрачун инвестиције
- Потврда о запосленим радицима и стручној спреми- Образац М4 и оверена изјава.

Конкурс је отворен од 21.10.2014. до 11.11.2014. године.

Документа која заинтересовани морају доставити, како би конкурисали за беповратна средства су попуњена пријава, финанијски извештај за претходну годину, решење о регистрацији из АПР, потврда о измирењу пореских обавеза, бизнис план по методологији Фонда са детаљним описом пројекта, бизнис план по методологији Фонда са детаљним описом пројекта, предрачун инвестиције, потврда о запосленим радицима и стручној спреми - Образац М4 и оверена изјава. Конкурсна документација доставља се ковертирана и запачаћена, на следећу адресу: Општина Прибој - Фонд за развој, ул 12. јануара бр. 108 31330 Прибој или лично на писарницу Општинске управе Прибој. Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се узимати у разматрање. Детаљне информације можете добити у канцеларији број 5 Општинске управе, а на писарници Општинске управе може се преузети пријава са обрасцима за учешће на Кокурсу.

Цео текст конкурса прочитајте овде.
Образац за пријаву можете преузети и попунити овде.
konkurs fond za razvoj3