slideshow04

Одржана 10. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 10. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме су утврђени предлози Одлуке о изменинама и допунама Одлуке о буџету општине Прибој за 2016. годину и одлуке о усклађивању пословања јавних предузећа Дирекција за изградњу Прибоја, ЈКП "Услуга" и ЈП Топлана. Утврђен је и Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој, Предлог Прелиминарне ранг листе о стипендирању талентованих студената и Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за 2016. годину.

Нови ребаланс буџета, који треба да усвоји Скупштина општине, везан је за измене у делу финансирања Дирекције за изградњу Прибоја. Обзиром на чињеницу да су крајем 2015. године усвојене значајне измене и допуне Закона о буџетском систему, од којих је посебно важна измена, којом се предвиђа да јавна предузећа, фондови дирекције губе статус индиректних корисника буџета, направљен је нови ребаланс. Дирекција за изгадњу Прибоја са 01.12.2016. године статусним променама и реорганизацијом облика постојања губи статус индиректног корисника буџета. Овим се укидају апропријације до неизвршеног дела Дирекције за изградњу Прибоја у буџету општине Прибој, а исте се преносе у корист Општинске управе Прибој.

У обједињеној расправи утврђени су предлози одлука о усклађивању пословања јавних предузећа Дирекција за изградњу Прибоја, ЈКП "Услуга" и ЈП Топлана. Тако је новим предлогом Одлуке, Дирекција за изградњу Прибоја добила ново пословно име "Јавно предузеће за уређење грађевинског земљишта и развој Прибоја". Најважније измене које су направљене у одлукама, у складу са законом о јавним предузећима су бољи систем контроле јавних предузећа и већа транспарентност.

Данас је утврђена и Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Прибој, која прати Уредбу Владе Србије о највишим износима. Имајући у виду да се највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина прописани Законом о финансирању локалне самоуправе усклађују са годишњим индексом потрошачких цена, које је објавио Републички завод за статистику, за период од 01. октобра 2015. године до 30. септембра 2016. године, исти су усклађени са Усклађеним највишим износом локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикљичних возила, осим пољопривредних возила и машина. Одлуком је такође предвиђено да субјекти који обављају своју делатност у "Слободној зони Прибој", не плаћају таксу, што је једна од мера локалне самоуправе за стварање што повољнијег пословног амбијента за будуће инвеститоре.

Утврђен је и Предлог Прелиминарне ранг листе талентованих студената, на основу које је одобрено 10 стипендија од по 12.000 динара, у складу са бодовањем по Одлуци о стипендирању талентованих студената.

Општинско веће је на данашњем заседању одредило да председник Општине, буде орган надлежан за доношење Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2016. години, уз сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине, а у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2016. годину. Он би требало, као надлежан орган, да на основу предлога Комисије за спровођење јавнног огласа о издавању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на подручју општине Прибој, донесе Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у 2016. години, уз сагласност Министарства. Ово се односи на пољопривредно земљиште које је, у складу са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне објекте у државној својини.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

01 sednica OV