slideshow04

Јавни позив За доделу једнократне новчане помоћи избеглим и расељеним лицима на територији општине Прибој

На основу чалана 9. Правилника о условима и критеријумима за доделу једнократне новчане помоћи избеглим и расељеним лицима Комисија за доделу једнократне новчане помоћи расписује ЈАВНИ ПОЗИВ За доделу једнократне новчане помоћи избеглим и расељеним лицима на територији општине Прибој.

Члан 1. 

Право на учешће по овом позиву имају лица која имају у складу са законом статус избеглог или расељеног лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији општине Прибој на дан расписивања Јавног позива 21.11.2017. године а која се пријаве на јавни позив до 28.11.2017. године.

Члан 2.

Право на помоћ могу да остваре породице избеглица и породице интерно расељених лица смештених у општини Прибој. Потребно је да подносилац захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају неке од следећих услова, и то:
1. да су укупни приходи породице мањи или до 50% просечне нето плате на нивоу Републике Србије, за септембар 2017. године тј. мање од 24.106, 00 динара.
2. једнородитељска домаћинства са децом до 18 година или децом на редовном школовању до 26 година,
3. трочлано и вишечлано домаћинство са децом до 18 година,
4. породице са трудницама или дететом/децом до 5 година,
5. домаћинства инвалидских пензионера (преко 50% инвалидности),
домаћинства са чланом породице са тешким обољењем (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструкција обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, церебрално васкуларни исулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивно нервно мишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомелитиси, ХИВ инфекције и друга тешка обољења, лица ометена у развоју итд.,
6. вишегенерацијско домаћинство,
7. лица (деца) смештена у хранитељским породицама,
8. домаћинство старих лица (жене преко 60 и мушкарци преко 65 година живота),
9. једночлана домаћинства са лицима преко 60 година живота,
породице где је дошло до насиља у породици,
10. За породице са тешко оболелим чланом (болести побројане у тачки 7.), материјални услов није елиминаторан.

Члан 3.

Помоћ се одобрава једнократно у новчаној помоћи по породици.
Намена о додели једнократне новчане помоћи из члана 1. овог правилника је, обезбеђење основних потреба у виду једнократне новчане помоћи за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица.


Члан 4.

Право на једнократну новчану помоћ, имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима, а према условима и критеријумима и реду првенства утврђеним Правилником.

Члан 5.

Поступак за доделу Помоћи спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и документације. Проверу захтева и документације врши Комисија општине Прибој.
Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев, Комисија задржава право на поновно разматрање захтева.

Члан 6.

Уз пријаву за доделу једнократне новчане помоћи, која се подноси у општини Прибој, подносилац је дужан да достави следеће доказе на увид:
- избегличку/расељеничку легитимацију за подносице захтева,
- доказе о приходима (зарада, уверење из НСЗ да је лице незапослено, чек од пензије, изјава да нема приходе, итд.),
- медицинска документација,
- решења за лица (децу) смештена у хранитељским породицама,
- жртве породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра за социјални рад.
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, а оригинална документа се проверавају од стране општине приликом пријема захтева.

Члан 7.

Висина средстава која се одобрава износи 15.000,00 динара по породици и уплаћиваће се на рачун подносиоца захтева.

Члан 8.

Пријаве на оглас за доделу једнократне новчане помоћи подносе се на обрасцу који се може добити у канцеларији број 35 Општинске управе Прибој.
Комисија ће разматрати само пријаве које су у складу са Јавним позивом.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни позив неће бити разматране
Пријаве се подносе непосредно у канцеларију број 35 Општинске управе Прибој до 28.11.2017. године.

Текст позива у целости можете преузети овде.