slideshow04

Стратегија и Акциони план за младе у Прибоју 2010 – 2013.

Стратешко планирање, као приступ у планирању развоја, систематичан је и логички вођен процес, који обухвата сагледавање и анализу свих елемената прошлог и садашњег деловања субјеката планирања, те дефинише развојне правце у складу са заједничким интересима свих актера процеса планирања, кретањима у окружењу и потребама заједнице. Циљ процеса је да допринесе развоју друштва уз поштовање демократских процедура и увођење праксе партиципативног планирања заснованог на одговорном управљању ресурсима и активном учешћу институција и грађана, што у реалитету значи стављање у функцију постојећих ресурса, улагање социјалног капитала у покретање промена, стварање нових вредности у заједници и подстицање одговорног односа према сопственом развоју.

Процес стратешког планирања је једним својим делом усмерен на едукацију учесника процеса о методама партципативног планирања. Комбинованим методама примењеним у процесу планирања настоји се успоставити комуникација са што већим бројем социјалних актера у заједници чије присуство доприноси квалитету стратешких одлука и самог Стратешког, Оперативног и Акционог плана.

Усаглашени и у формату стандардизовани документ Стратешког плана у себи садржи и план развоја друштвене области усклађен са економским развојем заједнице. Документ је јаван и садржи систем вредности који заједница промовише и подржава.

Стратегија и Акциони план за младе у Прибоју 2010 – 2013. можете преузети овде.

Акциони план за развој омладинског предузетништва

Омлaдинско предузетништво предстaвљa aктивности млaдих људи који препознaју и користе прилику зa ствaрaње економске вредности које могу дa се оствaре сaмозaпошљaвaњем или личним професионaлним рaзвојем који доприноси њиховом лaкшем зaпошљaвaњу. Нa овaј нaчин они у прaкси примењују предузетничке особине кaо што су: иницијaтивa, креaтивност, спремност дa зa преузимaње ризикa и сл.
Нaјзнaчaјније вредности омлaдинског предузетништвa:

  1. Више могућности зa сaмозaпошљaвaње и зaпошљaвaње;
  2. Укључивaње млaдих у токове економије;
  3. Подстицaње иновaтивности и прилaгодљивости међу млaдимa;
  4. Помоћ у економском рaзвоју локaлне зaједнице;
  5. Млaди људи могу лaкше дa одговоре нa нове прилике и трендове у економији;
  6. Предузетништво помaже млaдим људимa дa рaзвију нове вештине и стекну новa искуствa које могу дa примене у многим другим сферaмa животa;

Акциони план за развој омладинског предузетништва можете преузети овде.