slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska  uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 11.09.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom Rešenju kojim je utvrđeno da je potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu.

Na zahtev nosioca projekta Javno preduzeće „Toplana Priboj“, 12.Januara br.5, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja Projekta Izgradnje kotlarnice na drvnu biomasu i lako lož ulje koju čine tri kotla od kojih je jedan kotao na biomasu (kapaciteta 8MW) i dva kotla na lako lož ulje kapaciteta po 8MW, na kat.parceli broj 1822/2 KO Priboj

U sprovedenom postupku doneto je rešenje 04/2.1 broj 501-96/19 dana 10.09.2019. godine da je za predmetni projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu.

Navedeno rešenje zasniva se na analizi zahteva nosioca projekta i podataka o posmatranoj lokaciji, karakteristikama i mogućim uticajima na životnu sredinu i kriterijuma propisanih Uredbom o utvrđivanju liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 114/08).

Na osnovu karakteristika planiranog projekta nosiocu projekta određuje se izrada studije o proceni uticaja na životnu sredinu u skladu sa Pravilnikom o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 69/05).

Nosilac projekta je u obavezi da u zakonskom roku podnese zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izvršiti uvid u doneto rešenje u prostorijama opštinske uprave Priboj, ulica 12.Januara 108 soba 44, svakog radnog dana od 10 do 14 časova i izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Beograd, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 29. stav 1 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“,broj 135/04 i 36/09).

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.