slideshow04

JP "Toplana Priboj": Zahtev za ponudu za isporuku drvne sečke

Zahtev za ponudu za isporuku drvne sečke sa prevozom do naručioca i ubacivanjem u skladište naručioca, koja mora zadovoljiti sledeće standarde:


- klasa sečke A2 – sve vrste drveta prema standardu SRPS EN ISO 17225-1:2015 (najviše, jele i smrče),
- nasipna gustina od BD160 do BD250 prema standardu SRPS EN ISO 17828:2017,
- veličina sečke od P16S do P45S prema standardu SRPS EN ISO 17827:2017,
- sadržaj vlage sečke od M25 do M55 prema standardima SRPS EN ISO 18134-1:2017 i SRPS EN ISO 18134-2:2017,
- sadržaj pepela od A1.0 do A3.0 prema standardu SRPS EN ISO 18122:2017

Ponudu dati za količinu do 30.000 nm³.

Isporuka drvne sečke će se vršiti od dana potpisivanja ugovora do 15.04.2024. godine, odnosno do kraja aktuelne grejne zezone, i to po 180 nm³ dnevno. O promeni dinamike isporuke dobavljač će biti obavešten 24 h pre isporuke. Obaveza dobavljača je da sečku ubaci u spremište naručioca o svom trošku. Dobavljač je dužan da od trenutka potpisivanja ugovora do 12.10.2023. godine isporuči u spremište JP „Toplana Priboj“ za početak grejne sezone količinu do 6.000 nm³, a na zahtev naručioca. Isporuka drvne sečke će se vršiti sukcesivno do 15.04.2024. godine.

Ponuda ponuđača treba da sadrži jediničnu cenu nasipnog kubnog metra iskazanu sa i bez PDV-a. Rok važenja ponude ne može biti kraći od 30 dana od dana otvaranja ponuda.
Kriterijum za dodelu ugovora je najniža ponuđena cena bez PDV-a u dinarima za sečku navedenih karaktiristika.

Način plaćanja za ukupnu ugovorenu količinu od 30.000 nm³ drvne sečke je u 10 mesečnih rata od kojih je prvih osam istovetnih za količinu od po 3.000 nm³, a deveta i deseta rata u zavisnosti od dinamike isporuke uz konačni obračun za preostalu količinu isporučene sečke, u roku od 45 dana od dana prijema računa počev od septembra 2023. godine.

Predviđa se mogućnost avansnog plaćanja, što znači da u zavisnosti od dinamike isporuke deo ugovorene količine može biti isplaćen i avansno. U tom slučaju, dobavljač će biti u obavezi da uz avansni račun dostavi i menicu za povraćaj celokupnog iznosa avansa sa PDV-om, karton deponovanih potpisa i menično ovlašćenje na iznos avansa.

Ponudu dostaviti do 25.08.2023. godine do 12 časova poštom na adresu Limska 29, Priboj, u prostorije preduzeća na navedenoj adresi ili na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. overenu i skeniranu. Otvaranje ponuda je dana 25.08.2023. godine u 12:15 časova.