slideshow04

Održana 51. sednica Opštinskog veća opštine Priboj

Na današnjoj, 51. po redu sednici Opštinskog veća opštine Priboj, koju je otvorio zamenik predsednika Opštine, Milovan Stojkanović, većnici su razmotrili i utvrdili odluke o prenosu prava korišćenja na nepokretnostima i o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora, kao i izmenu jedne već postojeće odluke, kojom su regulisane komunalne takse na teritoriji opštine Priboj.

Povodom prve tačke dnevnog reda, predsedavajući je upoznao članove Veća da se radi o odluci koja je proistekla nakon zahteva JP "Emisiona tehnika i veze", kojim su obrazložili svrsishodnost uzimanja pod zakup od lokalne samouprave određene nepokretnosti. Imajući u vidu da je ovo preduzeće dobilo zadatak da nađe rešenje za revitalizaciju signala na teritoriji cele države, a obzirom da će opština Priboj biti u prvom talasu digitalizacije, prelaska sa starog analognog na digitalni signal, ovo je pravna forma u kojoj je to moguće izvesti. Pravo korišćenja na nepokretnosti, a koje čine kat.parcela broj 2646/2 KO Banja, površine 102 m2 i objekat (relejna stanica) koji se nalazi na toj parceli; kat.parcela broj 4025/2 KO Kasidoli, površine 31 m2; kat.parcela 1526/3 KO Priboj, površine 4 m2 i objekat (relejna stanica) koji se nalazi na toj parceli i kat.parcela 514/2 KO Hercegovačka Goleša, površine 360 m2, prenosi se sa opštine Priboj na Javno preduzeće "Emisiona tehnika i veze", bez naknade. Odluka je utvrđena i prosleđena Skupštini opštine na usvajanje, a njom se ovlašćuje predsednik opštine Priboj, da u ime opštine Priboj, potpiše ugovor o prenosu prava korišćenja gore navedenih nepokretnosti sa Javnim preduzećem "Emisiona tehnika i veze".
Danas je utvrđen i Predlog odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama na teritoriji opštine Priboj. Predlog o izmeni preistekao je iz nedavnog sastanka predsednika Opštine sa preduzetnicima koji imaju registrovane firme a koje obavljaju delatnost na trgu Fap-a, pa je tako pronađen model za korigovanje tarifa, koje će se primenjivati od 1. januara 2015. godine. Odluka je doneta u skladu sa procenom da je svrsishodno smanjiti namete i na taj način izaći u susret privatnom sektoru. Odlukom je predviđena taksa od 150 dinara u mesečnom iznosu za postavljanje kioska i manjih montažnih objekata i to za objekte do 12 m2, dok je za objekte površine preko 12 m2, u iznosu od 150 dinara koji se plaćaju paušalno, plus 100 dinara po svakom metru kvadratnom preko 12 m2.
Opštinsko veće danas je dalo saglasnost na zaključivanje ugovora sa Ustanovom za fizičku kulturu "Sportski centar" Priboj, o davanju na korišćenje i upravljanje novoizgrađenih objekata namenjenih za sportsku rekreaciju dece i omladine. U proteklom periodu, opština Priboj dobila je reprezentativne sportske objekte, poput teniskih terena od Fondacije Novaka Đokovića, ali i teretane na otvorenom kao i dečije igraonice, pa će iste dati na korišćenje i upravljanje "Sportskom centru", kako zbog toga da bi bili stavljeni u funkciju, tako i zbog održavanja i kontrolisanja njihove upotrebe.
Nakon utvrđivanja odluka i izmena odluka, Opštinsko veće je u okviru Tekućih pitanja razmatralo lične zahteve građana i udruženja.
Dnevni red sednice možete pogledati ovde.

45 sednica opstinskog veca