slideshow04

Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој

Комисија за избор чланова Локалног антикорупцијског тела општине Прибој расписала је јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој, чији ће задатак бити праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Прибој.

Општи услови учешћа на конкурсу:
1. да је лице које подноси кандидатуру пунолетно и да има место пребивалишта на територији општине Прибој;
2. да није осуђивано и да се против њега не води судски поступак за дела која се односе на корупцију;
3. да лице које подноси кандидатуру није радно ангажовано у органима Oпштинске управе општине Прибој, у јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Прибој, по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовано у форми рада ван радног односа и др.);
4. да лице које подноси кандидатуру није носилац било које функције у политичкој странци;
5. да лице које подноси кандидатуру није јавни функционер, у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Грађани који подносе кандидатуру за чланство у Локалном антикорупцијском тиму би требало да доставе следећа документа:
• Пријавни образац - попуњен и потписан, потписану изјаву лица које подноси кандидатуру да није радно ангажовано у органима Општинске управе општине Прибој по било ком основу (на одређено или неодређено време, ангажовани у форми рада ван радног односа и др.);
• Потписану изјаву лица које подноси кандидатуру да није носилац било које функције у политичкој странци;
• Потписану изјаву лица које подноси кандидатуру да није јавни функционер у смислу одредаба Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Пријаве се подносе у штампаном облику, у затвореној коверти, предајом на писарницу Општинске Управе општине Прибој, са назнаком „Јавни конкурс за избор чланова Локалног антикорупцијског тима за праћење примене Локалног антикорупцијског плана (ЛАП) општине Прибој”, или поштом: Општина Прибој, 12. јануар 108, са назнаком “Комисији за избор чланова Локалног антикорупцијског тима општине Прибој”.

Конкурс је отворен 25 дана, а цео текст јавног конкурса и пратећу документацију, можете преузети овде.