slideshow04

Одлука о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Прибој

На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник PC”, бр. 87/2018 ) члана 44. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник Републике Србије“ бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18 ), на предлог општинског штаба за ванредне ситуације општине Прибој, председник општине Прибој доноси Одлуку о проглашењу ванредне ситуације за део територије општине Прибој.

1. Проглашава се ванредна ситуација на делу територије општине Прибој и то у месним зједницама: Рача, Бања и Кратово.
2. Ванредна ситуација се проглашава због великог шумског пожара на делу територије општине Прибој на локацији Црни врх, ради предузимања ванредних мера, употребе додатних снага и средстава, ради отклањања последице настале услед елементарне непогоде пожар.
3. Ванредна ситуација се проглашава због тога што су последице настале услед великог шумског пожара, проузроковали штету већих размера на делу територије општине Прибој, као и угрожености становништва и имовине на делу територије ближе описану у члану 2. ове одлуке.
4. Радом субјекта система заштите и спасавања и другим снагама које учествују у заштити и спасавању, руководи и координира Општински штаб за ванредне ситуације.
5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ОПШТИНА ПРИБОЈ
03 Број: 87-18 од 17.07.2021. године, у 11:10 часова

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
Лазар Рвовић, дипл. правник