slideshow04

Конкурс за доделу субвенционисаних (бесповратних) средстава за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2023. години на територији општине Прибој

На основу члана 12. Закона о задругама ("Сл. гласник РС", бр. 112/15) , члана 61. Статута општине Прибој( “Службени лист општине Прибој” бр.1/19), Одлуке о буџету општине Прибој (“Службени лист општине Прибој” бр.6/19), председник општине Прибој расписује КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИОНИСАНИХ (БЕСПОВРАТНИХ) СРЕДСТАВА ЗА ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ И ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗАДРУГЕ У 2023.ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

Субјекти који могу бити подносиоци пријаве на конкурс:

1.Земљорадничке и пољопривредне задруге које су стекле својство правног лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката (Агенција за привредне регистре);

Реализацијом Конкурса се унапређује задружни систем и повећава конкурентност, али се обухвата и аспект друштвених и социјалних промена у којима су задруге значајан актер. Развој производних и прерађивачких капацитета задруга је предуслов да се оне равноправно укључе у тржиште финалних прехрамбених производа.

Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом овог Конкурса су:

1.Унапређење сировинске базе за повећање производње воћа и поврћа; 2. Иновирање и техничко-технолошко опремање задруга ради добијања производа са додатом вредношћу; 3. Подстицање међузадружне сарадње и већи утицај на локалну средину, као и брига о људским ресурсима; 4. Раст конкурентности задруга коришћењем нових технологија и научних знања; 5. Коришћење расположивих локалних ресурса у функцији укупног развоја;6.Прелазак са традиционалне на индустријску производњу.

Задруге могу остварити право на финансирање следећих пројектних активности:

1.Израда бизнис плана кроз обезбеђење стручног, економског, еколошког и маркетиншког кадра за аплицирање код међународних донаторских фондација ради добијања финансијских средстава намењених за прераду воћа и поврћа и преласка са традиционалне на индустријску производњу.

2. Набавка опреме и механизације за потребе унапређења квалитета и капацитета наведене производње.

3. Унапређење организације и функционисања задруге.

Услови за учешће задруга на Конкурсу:

1. Да је задруга регистрована у Агенцији за привредне регистре. 2. Да задруга има седиште на терирторији општине Прибој; 3. Да задруга има отворен текући рачун преко којег обавља своје пословање код пословне банке, у моменту подношења пријаве на Конкурс. 4. Да је задруга ускладила своје акте, органе и пословање са Законом о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015). 5. Да је задруга извршила редовну задружну ревизију у року прописаним Законом о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015). 6. Да над задругом није покренут стечајни поступак, поступак принудне ликвидације или ликвидације. 7. Да задрузи није изречена привремена или правоснажна мера забране обављања делатности. 8. Да задрузи није изречена мера привременог ограничења права у моменту подношења пријаве на Конкурс. 9.Да директор задруге није кривично осуђиван, као и да се против њега не води истражни и кривични поступак за кривична дела из области привреде. 10. Да за исте намене задруга није користила и није у поступку одобравања подстицајних средстава која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе, буџета АП Војводине и ИПАРД-а.

Финансијски оквир: Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за ову врсту подстицајних средстава је 1.500.000 динара.

Бесповратна средства се додељују у складу са наменим средства, а исплата ће се вршити након потписивања уговора између добитника на Конкурсу и општине Прибој.

Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава чине имовину задруге у задружној својини.
Задруга која је стекла право својине на добрима која су прибављена на основу додељених бесповратних средстава, не могу иста отуђити у року од пет година од дана закључења уговора.
Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава не могу бити предмет хипотеке или залоге ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од пет година од дана закључења уговора.

Документација која се доставља приликом подношења пријаве на Конкурс:

1. Пријава - печатирана и потписана од стране директора задруге. 2. Решење о регистрацији из АПР; 3. Потврда Основног суда (места пребивалишта директора задруге) да се против директора задруге не води истражни односно кривични поступак за кривична дела из области привреде. 4. Диплома о стручној спреми директора задруге. 5. Оверене фотокопије уговора закључених на период у минималном трајању од пет година, којим се уређује закуп непокретности. 6. Оверена изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи да задруга за исте намене није користила и није у поступку одобравања подстицајних средстава која потичу из буџета Републике Србије, буџета јединице локалне самоуправе, буџета АП Војводине и ИПАРД-а. 7.Бизнис план са детаљним описом пројекта (образац у прилогу).

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује Комисија за спровођење поступка доделе субвенционисаних (бесповратних) средстава за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2023.. години на територији општине Прибој, коју образује председник општине Прибој.

Комисија проверава формалну исправност докумената, утврђује испуњеност услова и критеријума прописаних овим Конкурсом.

Коначну одлуку о додели средстава доноси председник општине, а у складу са утврђеним критеријумима, до утрошка средстава предвиђених буџетом за реализацију овог Конкурса.

Председник општине закључује уговор са директором задруге, којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности у вези са коришћењем бесповратних средстава.

Комисија ће спровести контролу пројектних активности задруге, након истека рока од 60 дана од потписивања Уговора. Ако се у поступку контроле утврди ненаменско коришћење средстава, као и неправилности у вези набавке добара и других пројектних активности, председник општине Прибој раскида Уговор, а задруга враћа износ бесповратних средстава у буџет општине Прибој у року од 15 дана. Задруга у року не дужем од 5 месеци од потписивања уговора, а најкасније до 31.12.2023.године, доставља извештај о реализацији пројекта за којим су додељена подстицајна средства. Неутрошена средства задруга враћа у буџет општине Прибој, најкасније након истека уговорног рока за реализацију пројекта.

Рок за подношење пријава је од 26.07.2023. године до 02.08.2023. године.

Све неблаговремене и непотпуне пријаве биће одбачене. Конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе Прибој и сајту Општине Прибој www.priboj.rs.

Комплетна Конкурсна документација доставља се ковертирана и запeчаћена, на следећу адресу: Општина Прибој-Комисија за спровођење поступка доделе субвенционисаних (бесповратних) средстава за земљорадничке и пољопривредне задруге у 2023. години на територији општине Прибој коју образује председник општине Прибој, са назнаком “Пријава на Конкурс – средства за подстицаје задруга у 2023. години”, ул 12. јануара бр. 108, 31 330 Прибој или лично на писарницу Општинске управе Прибој.

Детаљне информације можете добити код члана Општинског већа, Драгана Љељена 033/2452- 648.