Nabavka sanitetskog vozila sa dodatnom medicinskom opremom za potrebe Doma zdravlja u Priboju

Nabavka sanitetskog vozila sa dodatnom medicinskom opremom za potrebe Doma zdravlja u Priboju, redni broj JNVV br. 2/19.
Poziv za podnošenje ponuda možete preuzeti ovde.
Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti ovde.
Pojašnjenje broj 1 možete preuzeti ovde.
Odluku o dodeli ugovora možete preuzeti ovde.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru možete preuzeti ovde.

I OPŠTI PODACI O JAVNOJ
1. Podaci o naručiocu:
Naziv naručioca: Opština Priboj
Adresa naručioca: 12. januar br. 108, 31 330 Priboj
Matični broj : 071582
PIB: 101207254
Šifra delatnosti: 8411
Internet stranica naručioca: www.priboj.rs
Vrsta naručioca: organ lokalne samouprave

2. Vrsta postupka javne nabavke:
Za predmetnu javnu nabavku sprovodi se otvoreni postupak javne nabavke shodno članu 32. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“br. 124/12, 14/15 i 68/15), radi zaključenja ugovora sa izabranim ponuđačem.

3. Predmet javne nabavke: dobra - Nabavka sanitetskog vozila sa dodatnom medicinskom opremom za potrebe Doma zdravlja u Priboju, JN VV br.2/19, u skladu sa Tehničkom specifikacijom dobara, koja je sastavni deo ove konkursne dokumentacije.

4. Cilj postupka: Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

5. Kontakt: Veljko Bojović i Ognjenka Udovičić, e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..">Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

II PREDMET JAVNE NABAVKE
Predmet javne nabavke: dobra - Nabavka sanitetskog vozila sa dodatnom medicinskom opremom za potrebe Doma zdravlja u Priboju, JN VV br. 2/19
- Oznaka iz ORN - 34114121 – sanitetska vozila.
- Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.