slideshow04

Obaveštenje: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove dana 22.04.2019. godine, objavljuje Obaveštenje o donetom rešenju kojim se daje saglasnost na studiju o proceniuticaja projekta na životnu sredinu.

Na zahtev nosioca projekta LONNU PLASTICS TECHNOLOGU DOO . Priboj, ulica Save Kovačevića bb, Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, sprovelo je postupak odlučivanja o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za Projekat Proizvodnja granulata od plastičnih materijala (ABS, smola, polipropilen, poliamid i dr.) kapaciteta 1250t na kat.parceli broj 1156/1 KO Priboj, opština Priboj.

Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Priboj, donelo je rešenje 04/2.1 broj 501-26/19 od 22.04.2019. god. kojim je data saglasnost na Studiju za projekat proizvodnja granulata plastičnih materijala (ABS, smola, polipropilen, poliamid i dr.) kapaciteta 1250t na kat. parceli broj 1156/1 KO Priboj, opština Priboj.

U sprovedenom postupku procene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu planiranog projekta izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09) i da sadrži definisane odgovarajuće mere za sprečavanje, smanjenje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.

Rešenjem o davanju saglasnosti utvrđena je obaveza nosioca projekta da planirani predmetni projekat , u svemu uskladi sa uslovima i merama zaštite životne sredine utvrđenim u studiji , koje se odnose na :poglavlja 7, 8 i 9 Mere zaštite životne sredine sastavni su deo rešenja o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu.

Rešenje o davanju saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu konačno je u upravnom postupku.

Predstavnici zainteresovanih organa, organizacija i javnosti mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 25. i 29. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl.glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).

RUKOVODILAC ODELjENjA

Obaveštenje možete pogledati ovde.