slideshow04

Одржана 34. седница Општинског већа општине Прибој

Данас је одржано 34. по реду заседање Општинског већа општине Прибој, на коме је разматран и Скупштини општине прослеђен на усвајање ребаланс буџета за 2018.годину, као и извештаји о раду јавних установа за претходну годину, чији је оснивач локална самоуправа, предлог Одлуке о конверзији потраживања, Извештај о раду жалбене комисије, Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад Прибој и Одлука о ревизији Завршног рачуна буџета општине Прибој за 2017. годину.

Овим ребалансом буџета за 2018. годину извршено је усклађивање прихода и расхода буџета према потребама које се очекују до краја године, тако да је укупан обим буџета утврђен раније донетом одлуком износио 1.084.876.664,00 динара, а овим предлогом износи 1.301.758.568,00 динара, или изражено у процентима износи 20 %. Повећање прихода углавном се односи на трансферна средства од Републике. Укупно повећање расхода који се финансирају из буџета општине Прибој у износу од 216.881.904,00 динара, највећим делом се односи на откуп акција ФАП Корпорације, санирање штета од елементарних непогода пољопривредним произвођачима и највећим делом инвестирање у инфраструктуру ужег градског подручја. Такође, код установа културе извршена су усаглашавања цена рада које је Министарство финансија кориговало у односу на упутсво након доношења буџета за 2018. годину.

Размотрени су и Скупштини општине прослеђени на усвајање извештаји о раду за 2017. годину, јавних установа: Центра за социјални рад, Установе за физичку културу "Спортски центар" Прибој, Дома културе "Пиво Караматијевић", Градске библиотеке, Туристичке организације Прибој и Завичајног музеја.

Данас је усвојен Правилник о организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад Прибој.
Размотрена је и Одлука о конверзији потраживања општине Прибој у трајни улог општине Прибој у капитал ГП "Мостоградња" а.д. Београд, којом се предлаже Скупштини општине да донесе Одлуку о конверзији потраживања општине Прибој у трајни улог општине Прибој у капитал овог предузећа, којом би општина Прибој постала власник 1690 акција (цена 2.641,00 динар) у капиталу ГП "Мостоградња" а.д. Београд. Потраживања општине Прибој према привредном друштву ГП "Мостоградња" а.д. Београд, по основу пореза на зараде који представљају уступљен приход буџета локалне самоуправе износе 4.446.291,00 дин.

Како општини Прибој није познато да ли је Државна ревизорска институција планирала вршење ревизије Завршног рачуна буџета општине Прибој за 2017. годину, данас је утврђен предлог Одлуке о ангажовању екстерне ревизије, уз сагласност Државне ревизорске институције.

Дневни ред седнице можете погледати овде.

15 sednica opstinskog veca priboj