slideshow04

Uslužni centar

Општински услужни центар Прибој

Opštinski uslužni centar nalazi se u prizemlju zgrade opštine u starom delu Priboja. Opštinski uslužni centar je servis građana koji pomaže da Opštinsku upravu približi građanima. Formiran je sa ciljem unapređenja rada opštine putem informisanja građana, poboljšanjem komunikacije između lokalne samuprave i građana opštine Priboj.

U Opštinskom uslužnom centru radi 7 radnika koji su obučeni da građanima blagovremeno i tačno daju potrebne informacije .

Na šalteru za dečju zaštitu i obrazovanje mogu se dobiti sve informacije u vezi dečjeg dodatka.

Na šalteru za preduzetništvo, građani mogu dobiti sve informacije oko privatnog preduzetništva. Na ovom šalteru potencijalni preduzetnici saznaće postupak oko otvaranja privatnih radnji, dobiti obrasce za registraciju preduzetnika , predati dokumenta za otvaranje radnje ili brisanje iz registra APR.

Na dva šaltera matične službe mogu se dobiti izvodi iz matične knjige rođenih, umrlih ili venčanih, zakazati venčanje, izvršiti naknadni upis u knjige rođenih.

Na dva šaltera pisarnice predaju se svi zahtevi .Za dobijanje potrebnih dokumenata plaća se Republička ili Opštinska administrativna taksa.

Radno vreme OUC je od 7,30 do 15 časova svakim radnim danom osim utorka kada OUC radi do 16 časova. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 033/ 2452-341 lokal 110.

Tarifa republičkih administrativnih taksi (u dinarima):

Molbe, prijave i druge podneske

200,00

Za žalbu protiv rešenja

300,00

Za rešenja

350,00

Rešenja o naknadnom upisu činjenica rođenja, venčanja i smrtiu matičnoj knjizi, promena ličnog imena, zaključenje braka preko punomoćnika

630,00

Overa potpisa,prepisa od svakog polutabaka

-za overu prevoda

330,00 

40%

Uverenje o slobodnom bračnom stanju

Ostala uverenja iz matične knjige

940,00

630,00

Overa punomoćja

220,00

Za izdavanje potvrde o kontroli temelja

1.050,00

Za odobrenja –izgradnja:

Za svaki ekonomski objekat u poljoprivredi

Za ostale objekte

Za rekonstrukciju, doziđivanje , nadziđivanje, apaptaciju 50%od takse

 
170,00

520,00

Opštinska administrativna taksa koju plaćaju građani ( u dinarima )

Oblast urbanizma i građevinarstava

Izdavanje izvoda iz Urbanističkog plana

 • izgradnja objekata 5.000,00 din.
 • za rekonstrukciju objekata 4.000,00 din.
 • za dogradnju, nadziđivanje i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove 3.000,00 din

Za izdavanje akta o urbanističkim uslovima:

 • za izgradnju objekata 6.000,00 din
 • za rekonstrukciju objekata 5000,00 din
 • za dogradnju, nadziđivanje i pretvaranje zajedničkih prostorija u stanove 4.000,00 din

Za izdavanje rešenja:

 • o ispravci granice parcele 1.000,00 din
 • o prestanku prava korišćenja zemljišta 2.000,00 din
 • za izdavanje kopije Urbanističkog plana veličine polutabaka 1.000,00 din
 • za izdavanje Rešenja o iseljavanju bespravno useljenih lica 300,00 din
 • za izdavanje akta za obračun vrednosti stana 600,00 din
 • za izdavanje akta u vezi popisa pokretne imovine 1.500,00 din

Republička administrativna taksa 

uplaćuje se na žiro račun 840-742-221-843-57 poziv na broj 43-083

Primalac je Budžet Republike SrbijeOpštinska administrativna taksa

uplaćuje se na žiro račun 840-742251843-73 poziv na broj 43-083

Primalac je Opštinska uprava Priboj