slideshow04

Konkurs za dodelu stipendija talentovanim studentima opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu

Opštinska uprava Priboj raspisuje Konkurs za dodelu stipendija talentovanim studentima opštine Priboj za školsku 2014/2015. godinu. Pravo na stipendiju za talentovane studente, u skladu sa Zakonom i Odlukom o stipendiranju talentovanih studenata, imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog ili drugog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije i koji imaju državljanstvo Republike Srbije.

Posebni uslovi koje student koji konkuriše mora ispunjavati su:

1. da je student najmanje III (treće) godine osnovnih akademskih studija, odnosno koji je ostvario 120 ESP bodova (na osnovnim akademskim studijama), ili je student master akademskih studija;
2. da je tokom studiranja ostvario prosečnu ocenu najmanje 9,00;
3. da je u kontinuitetu upisivao godine studiranja na teret budžeta Republike Srbije;
4. da ima prebivalište na teritoriji opštine Priboj najmanje 5 (pet) godina
5. da istovremeno nije ostvario pravo na kredit ili stipendiju iz budžeta Republike Srbije.

Zainteresovani studenti, mogu podneti prijavu u slobodnoj formi. Prijava treba da sadrži:
– kratku biografiju sa ličnim podacima
– dokaze o ispunjenosti uslova

Kao dokazi o ispunjenosti uslova moraju biti podnete isprave izdate od strane nadležnih organa i ustanova:
– uverenje o prebivalištu
– uverenje fakulteta o upisanoj godini studija i statusu studenta na budžetu
– uverenje fakulteta o svim položenim ispitima i ostvarenoj prosečnoj oceni tokom studiranja, s tim da činjenica da su položeni svi ispiti iz prethodne godine studija mora biti iskazana kao ostvarenih 60 ESP bodova.

Opština Priboj, za školsku 2014/15 godinu, dodeljuje do 10 (deset) stipendija za talentovane studente. Stipendija za talentovane studente dodeljuje se bez obaveze vraćanja, isplaćuje se u 10 jednakih mesečnih rata, u mesečnom iznosu od 12.000,00 RSD.

Prijava se može podneti poštom ili neposredno u pisarnici Opštinske uprave Priboj, u roku od 10 (deset) dana od dana objavljivanja Konkursa.

Više o uslovima konkurisanja i o samom postupku izbora pročitajte ovde.