slideshow04

Oglas: Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko pravne poslove

Opštinska uprava Priboj, odeljenje za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - US, 50/2013 US, 98/2013 US, 132/2014 i 145/2014) OGLAŠAVA JAVNU PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA MHE „NOVA VAROŠ“ NA RECI POBLAĆNICI U PRIBOJU

Javna prezentacija obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 (montažna zgrada) od 08.06.2017. do 14.06.2017. godine, svakog radnog dana od 7 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom javne prezentacije da izvrše uvid u urbanistički projekat kao i da svoje primedbe i sugestije na planirana rešenja u pisanoj formi dostave odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove, preko pisarnice, najkasnije do 14.06.2017. godine.

 

RUKOVODILAC ODELjENjA