slideshow04

Rani Javni uvid u izmene i dopune Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj

Opštinska uprava Priboj, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 US, 24/11, 121/12, 43/13 US, 50/13 US, 98/2013, 132/2014 i 145/2014) oglašava Rani Javni uvid u izmene i dopune Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj.

Rani javni uvid obaviće se u zgradi Opštinske uprave Priboj u Ulici 12. januara br. 108 od 03. do 17. maja 2018. godine svakog radnog dana od 07 do 15 časova.

Zainteresovana lica mogu tokom ranog javnog uvida svoja mišljenja na planirana rešenja u pisanoj formi dostaviti Opštinskoj upravi Priboj, Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, komunalno-stambene i imovinsko-pravne poslove.

Rani Javni uvid u izmene i dopune Plana generalne regulacije gradskog područja opštine Priboj možete preuzeti ovde.