slideshow04

Održana 38. sednica Opštinskog veća opštine Priboj

Danas je održano 38. po redu zasedanje Opštinskog veća opštine Priboj, na kome su lokalni većnici utvrdili predlog Odluke o Završnom računu konsolidovanog računa budžeta opštine Priboj za 2017. godinu i niz drugih odluka, vezanih za stvaranje adekvatne poslovne klime u gradu za vreme trajanja MOSI 2018, a razmotreni su i Skupštini opštine prosleđeni na usvajanje izveštaji o radu javnih preduzeća, JKP "Usluga", "Toplana Priboj" i Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja.

Odluka o završnom računu konsolidovanog računa opštine Priboj za 2017. godinu, utvrđena je i prosleđena Skupštini opštine na usvajanje, uz konstataciju da je u 2017. godini zabeležen rast prihoda, uglavnom iz transfernih sredstava i da će se taj trend nastaviti i u 2018.godini, pa su tako ostvareni tekući prihodi i primanja u 2017. godini 980.427.000,00 dinara, rashodi i izdaci 938.672.000,00 dinara, te konsolidovani višak iznosi 41.755.000,00 dinara.

Danas je donešena Odluka o vršenju nadzora nad radom Opštinske uprave, na osnovu koje će Opštinsko veće opštine Priboj, u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi vršiti nadzor nad radom Opštinske uprave i vršiti koordinaciju rada inspekcija Opštinske uprave iz njihove izvorne nadležnosti, a sve u cilju veće efikasnosti rada inspekcijskih organa.

Donešena je Odluka o dopunama Odluke o lokalnim komunalnim taksama, kojom je od sada predviđeno da se za postavljanje letnjih i zimskih bašti bez odobrenja izdatog od strane nadležnog organa, plaća taksa u dnevnom iznosu od 500 dinara po m2 bruto zauzete površine i obračunava se za sve vreme trajanja bespravnog zauzeća.

Priboj kao lokalna samouprava prednjačiće i u donošenju Odluke o zaštitniku građana, koju trenutno mali broj opština u Srbiji ima, a koja će svakako dati jedan novi i moderan odnos prema građanima, time što će se stvoriti bolji uslovi za ostvarivanje i unapređivanje prava i sloboda građana. Odluka o zaštitniku građana prosleđena je odbornicima na usvajanje, a ista je u skladu sa novim izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojima se predviđaju lokalni ombdusmani.

Danas je utvrđen i Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju manjih montažnih objekata na površinama javne namene, kojom u izmenjenom stavu je previđeno da se manji montažni objekti privremenog karaktera, mogu postaviti i na trotoarima ukoliko se postavljenim objektom ne ugrožava saobraćaj pešaka odnosno ukoliko pored objekta ostaje slobodnog prostora na trotoaru u širini od najmanje 3 metra u Nemanjinoj ulici, odnosno 1,6 m u ostalim ulicama.

Članovi Opštinskog veća danas su razmatrali i predlog Odluke o određivanju radnog vremena u oblasti trgovine, ugostiteljstva zanatsva i usluga na teritoriji opštine Priboj, za vreme održavanja 55. MOSI u Priboju, a istom je predviđeno da u periodu od 4-8.jula, trgovinski objekti mogu raditi od 06-24,00 časa, ugostiteljski od 07-04,00 časa i zanatski objekti od 07-22,00 časa.

Utvrđen je predlog Odluke o angažovanju internacionalnog konsultanta sa određenim referencama za nastavak i realizaciju Projekta Regionalne sanitarne deponije "Banjica". Konsultantu bi se poverila izrada neophodne dokumentacije radi definisanja najekonomičnijeg rešenja za nastavak i realizaciju ovog projekta.

Danas je razmatran Izveštaj o sprovođenju mera poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Priboj za 2017. godinu, a takođe je utvrđen i Predlog programa za 2018, kojim je predviđeno za mere podrške 10 miliona dinara.

Razmatrani su i Skupštini opštine na usvajanje prosleđeni izveštaji o radu javnih preduzeća, JKP "Usluga", "Toplana Priboj" i Javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboja, a razmatran je i Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije opštine Priboj za 2017. godinu.

Danas je doneto rešenje o postavljenju načelnika Opštinske uprave opštine Priboj, kojim je na položaj načelnika OU Priboj postavljen dosadašnji načelnik, Miomir Čavić, diplomirani pravnik iz Priboja.

Zaključkom o pružanju novčane pomoći đacima pešacima, koji je donet na današnjem zasedanju, predviđena je jednokratna naknada, za decu koja nemaju organizovan prevoz do škole, u iznosu od 8.000 dinara. Takve dece u Priboju je trenutno 95, što znači da će na ime ovih naknada za ovu školsku godinu biti isplaćeno 760.000 dinara.

U skladu sa tradicijom nagrađivanja najboljih učenika, danas je donet Zaključak o nagradama učenicima za postignute rezultate u školskoj 2017/2018. godini. Zaključkom je predviđena visina novčane nagrade, koja će biti uručena svim onim učenicima koji su ostvarili značajne rezultate u toku svog školovanja.

Dnevni red sednice možete pogledati ovde.

15 sednica opstinskog veca priboj